Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen tukee pai­kal­li­sia pie­ny­ri­tyk­siä 20 000 euron palveluostoin

Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen on päät­tä­nyt tukea yhteen­sä 20 000 eurol­la pie­ny­ri­tyk­siä Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Osta­mal­la pal­ve­lui­ta yhtiö halu­aa aut­taa vai­keas­sa tilan­tees­sa ole­via pie­ny­rit­tä­jiä ja edis­tää näin alu­een elin­voi­mai­suut­ta ja tulevaisuutta.

Koro­nae­pi­de­mia aiheut­taa suu­ria haas­tei­ta yrit­tä­jien arkeen ja pai­kal­li­se­na toi­mi­ja­na Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen halu­aa osal­taan vas­ta­ta alu­een pie­ny­rit­tä­jien ahdinkoon.

– Haluam­me tukea eri­tyi­ses­ti alu­eem­me pie­ny­rit­tä­jien toi­min­taa tänä eri­tyi­sen haas­ta­va­na aika­na. Tämän vuok­si olem­me päät­tä­neet ostaa lah­ja­kort­te­ja toi­mia­lu­eem­me pie­ny­rit­tä­jil­tä Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­ta – aina Pudas­jär­vel­tä Per­hoon. Lah­ja­kort­tien arvo on yhteen­sä 20 000 euroa, ker­too Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Veli Raja­kan­gas.

Myös asiak­kaat voi­vat esit­tää oman ehdo­tuk­sen­sa tuen saa­jas­ta arvon­nas­sa Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­sen Face­book-sivul­la. Tuki toteu­te­taan lah­ja­kor­teil­la, joi­ta jae­taan eri yhteyk­sis­sä, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­tar­koi­tuk­siin ja asia­kas­ar­von­noin. Jokai­sen lah­ja­kor­tin arvo on 50 euroa.

– Pal­ve­lu­jen osta­mi­nen on yksi kei­no, jol­la toteu­tam­me yhteis­kun­ta­vas­tuu­ta täl­lai­se­na vai­kea­na aika­na. Nyt jos kos­kaan on tär­ke­ää ohja­ta varo­ja pai­kal­li­sen toi­min­nan tuke­mi­seen. Samal­la haluam­me haas­taa myös muut alu­een toi­mi­jat tuke­maan pai­kal­li­sia yri­tyk­siä, jot­ta sel­viäm­me näis­tä haas­ta­vis­ta ajois­ta yhdes­sä, Raja­kan­gas painottaa. 

Lisäk­si Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen tukee koro­na­vas­tais­ta työ­tä osal­lis­tu­mal­la Lähi­Ta­pio­la-ryh­män mil­joo­nan euron tukeen koro­na­krii­sis­sä teh­tä­vään avus­tus- ja tuki­työ­hön eri puo­lil­la Suo­mea 30 000 euron panoksella.

Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen ker­too ole­van­sa asiak­kai­den­sa omis­ta­ma, pai­kal­li­nen vakuu­tus­yh­tiö, jon­ka tulos käy­te­tään oman toi­mia­lu­een hyväk­si ja hyvin­voin­nin edistämiseksi.