Toi­mit­ta­jal­ta: Kun­non net­ti kaikille

Juok­se­va vesi, vie­mä­ri sisä­ti­loi­hin sijoi­tet­tui­ne pos­lii­ni­pyt­tyi­neen, säh­kö, puhe­lin­lin­jat, pääl­lys­te­tyt tiet, joil­la on katu­va­lot… Monen­lais­ta hyvin­voin­tia ja tur­val­li­suut­ta lisää­viä asioi­ta on saa­tu raken­net­tua Suo­meen maa­seu­tua myö­ten vii­mei­sen sadan vuo­den aikana.

Uudet pal­ve­lut otet­tiin aikoi­naan innok­kaas­ti vas­taan ja nii­den raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­si­vat monin pai­koin pai­kal­li­set osuus­kun­nat ja myö­hem­min myös kun­nat ja val­tio. Myös pal­ve­lu­jen saa­jat, mah­dol­li­ses­ti osuus­kun­tien jäse­net, ymmär­si­vät uusien asioi­den arvon sekä hyö­dyn ja oli­vat val­mii­ta mak­sa­maan niistä.

Yksi on kui­ten­kin suo­ma­lai­sil­le raken­ta­mat­ta, kun­nol­li­set valo­kui­tu­yh­tey­det maa­seu­tua myö­ten. Hyvin toi­mi­vis­ta verk­ko­yh­teyk­sis­tä on tul­lut yhä tär­keäm­pi osa arkeam­me, ja koro­na-aika on tuo­nut esiin sel­viä puut­tei­ta niis­sä. Etä­työ ei onnis­tu ilman kun­non verk­ko­yh­teyk­siä, ja suo­ra­tois­ton elo­ku­va voi jää­dä kat­so­mat­ta tai peli pelaa­mat­ta lan­gat­to­man ver­kon varas­sa ole­vas­sa koti­ta­lou­des­sa. Yhteys alkaa pät­kiä, kun naa­pu­ri nap­saut­taa omat lait­teen­sa pääl­le. Kais­taa ei tun­nu riit­tä­vän kaikille.

Suo­mes­sa on pit­kään heh­ku­tet­tu etä­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta maa­seu­dun pitä­mi­sek­si asut­tu­na. Etä­työ on nyt arkea ja samal­la se on tuo­nut esiin verk­ko­yh­teyk­sien heik­kou­det. Jos­sain päin pitä­jää lan­ga­ton verk­ko toi­mii hyvin, mut­ta sadan met­rin pääs­sä naa­pu­ris­sa se saat­taa pät­kiä pahas­ti­kin. Yhtey­det voi­vat olla heik­ko­ja myös taajamissa.

Isot kau­pal­li­set toi­mi­jat eivät luul­ta­vas­ti ole kiin­nos­tu­nei­ta kui­dut­ta­maan edes maa­seu­dun pie­niä taa­ja­mia, vaan nii­den kat­se tai­taa olla nyt lan­gat­to­man 5G:n raken­ta­mi­ses­sa suu­riin kau­pun­kei­hin. Lan­gat­to­mat yhtey­det eivät myös­kään tule kor­vaa­maan pit­kiin aikoi­hin kui­tua luo­tet­ta­vuu­des­sa eivät­kä nopeudessa.

Kii­min­ki­läi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Lau­ri Niku­la ehdot­ti Ran­ta­poh­jan kolum­nis­saan 9.4., että Oulun kau­pun­gil­le perus­te­taan oma kui­tu­yh­tiö, joka ryh­tyy kehit­tä­mään yhteyk­siä koko kau­pun­gin alu­eel­la. Ehdo­tus on hyvä ja tär­keä. Kui­tu­ver­kon saa­mi­nen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti Oulun kau­pun­gin asuk­kai­den saa­ta­vil­le edis­täi­si aluei­den tasa-arvoa. Se mah­dol­lis­tai­si myös monien toi­mi­joi­den tavoit­teet siir­tää yhä suu­rem­pi osa pal­ve­luis­ta toi­mi­maan ver­kon kaut­ta. Ja näkyi­si­vät ne elo­ku­vat­kin paremmin.