Vir­tu­aa­li­kirk­ko moni­puo­lis­tuu ja laa­je­nee vauh­dil­la

Virtuaalikirkossa kysyntää myös yksityisistä tilaisuuksista on aiempaa enemmän. Puhtaasti hengellisten tilaisuuksien rinnalle ovat tulleet seurakuntien järjestämät muunsisältöiset tilaisuudet. (Kuva: Virtuaalikirkko.fi)

Juma­lan­pal­ve­lus­ta Oulun tuo­mio­kir­kos­ta kerään­tyi sun­nun­tai­na kat­so­maan ja kuun­te­le­maan Evan­ke­lis-lute­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien Virtuaalikirkko.fi -pal­ve­luun yli 10 000 hen­ki­löä. Luku oli tois­tai­sek­si ennä­tys juma­lan­pal­ve­lus­ten osal­ta pal­ve­lun 12-vuo­ti­sen his­to­rian aika­na. Joi­tain kon­sert­te­ja on aiem­min kokoon­tu­nut kat­so­maan saman­suu­rui­nen ylei­sö­jouk­ko. Pal­ve­lun on kir­kon tar­pei­siin kehit­tä­nyt kii­min­ki­läi­nen Ilma­ri Mäen­pää, joka ker­too, että pal­ve­lun kysyn­nän kas­vu käyn­nis­tyi val­lit­se­van tilan­teen myö­tä 12.3., jol­loin hänel­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus