Kello

Sila­kan pyyn­ti ja syö­mi­nen on eko­te­ko

Punai­sen lihan syön­nin vähen­ty­mi­nen ja lähi­ruo­an mer­ki­tys ovat paran­ta­neet sila­kan arvos­tus­ta ruo­ka­pöy­dis­sä. Silak­kaa halu­taan­kin nyt jalos­taa moni­puo­li­sem­paan käyt­töön. Sila­kan­pyyn­nin tule­vai­suus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja kou­kut­taa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit -rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aika­na.


Tai­ku­ri Simon synt­tä­ris­how Kel­los­sa

Tai­ku­ri Simo Aal­lon 60-vuo­tis­juh­la­kier­tue saa­puu Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­le kes­ki­viik­ko­na 29.1. kel­lo 18.Simo ”Joke­ri Poke­ri Box” Aal­to täyt­tää pyö­rei­tä vuo­sia ja juh­lii synt­tä­rei­tään koko vuo­den. Synt­tä­ri­juh­liin on kut­sut­tu kai­ke­ni­käi­set ja juh­lia vie­te­tään koko vuo­si isoil­la ja pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la. Luvas­sa on koko per­heel­le suun­nat­tu, yllä­tyk­siä täyn­nä ole­va synt­tä­ris­how. Juh­la­vuo­teen mah­tuu myös esiin­ty­mi­nen Yhdys­val­lois­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet odot­ta­maan – Nyt odo­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mah­dol­lis­ta muu­tos­ta luo­ki­tus­jär­jes­tel­mään

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kaat ovat vuo­sia vaa­ti­neet kau­pun­gil­ta kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen alu­eel­la, mut­ta mitään ei ole tapah­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu on vil­kas­ta aikaa hau­taus­mail­la

Jou­lun aikaan Oulun seu­ra­kun­tien hau­taus­mail­la lois­ta­vat tuhan­net kynt­ti­lät ja esi­mer­kik­si Oulun hau­taus­maal­la kävi­jöi­tä arvioi­daan ole­van jou­lu­vii­kol­la kym­me­niä tuhan­sia. Myös muil­la hau­taus­mail­la kävi­jöi­tä on run­saas­ti ja Oulu­joen ja Hau­ki­pu­taan hau­taus­mail­la­kin kävi­jöi­tä on usei­ta tuhan­sia. Run­sas kävi­jä­mää­rä aiheut­taa jopa ruuh­kia hau­taus­mai­den park­ki­pai­koil­la koko jou­lu­aa­ton aika­na.


Sydä­nis­ku­ri Kel­loon

S-mar­ket­tiin Kel­loon on han­kit­tu sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri mart­to­jen ja mui­den pai­kal­lis­ten tuki­joi­den yhteis­hank­kee­na. Idea sydä­nis­ku­ris­ta syn­tyi Kel­lon mart­toi­hin kuu­lu­van lää­kä­ri Päi­vi Hirs­son ehdo­tuk­ses­ta ryh­tyä mart­tayh­teis­työ­nä hank­ki­maan tätä tär­ke­ää apu­vä­li­net­tä, joka oli­si kes­kei­sel­lä pai­kal­la kyläl­lä ja hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Mukaan läh­ti­vät Tak­ku­ran­nan mar­tat.