Kello

Kel­lon “Pik­ku-TB” on pitä­nyt pin­tan­sa

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yksi­tyi­siin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Kel­lon TB Poh­jois-Kel­los­sa on myy­nyt polt­to–  ja voi­te­luai­nei­ta jo 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vän kun­niak­si ja kii­tok­sek­si asiak­kail­le huol­ta­mol­la juo­tiin kak­ku­kah­vit vii­me tors­tai­na. Yrit­tä­jät Tert­tu ja Sep­po Iso­hoo­ka­na sai­vat pal­jon onnit­te­lu­ja ja kävi­jöi­tä riit­ti aamus­ta iltaan.

Lue lisää

Psyy­ke tilas­sa Kel­lon asu­kas­tu­val­la

Jus­si Tukiai­nen piti 7.11. esi­tel­män Psyy­ke tilas­sa Kel­lon asu­kas­tu­val­la, jon­ne oli kokoon­tu­nut kol­mi­sen­kym­men­tä kuu­li­jaa hie­man kau­em­paa­kin. Tilai­suus kuu­lui luen­to­sar­jaan, jon­ka Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys oli jär­jes­tä­nyt.

Lue lisää

Luo­va tila on paras paik­ka

“Osal­lis­ta­va tai­de­läh­töi­nen toi­min­ta työ­ka­lu­na nuor­ten, ikäih­mis­ten ja eri­lais­ten ryh­mien koh­taa­mis­paik­ka­na itseen­sä ja mui­hin ihmi­siin” on aihee­na, kun teat­te­rioh­jaa­ja ja kuva­tai­tei­li­ja Erja Kärk­käi­sen luen­noi Kel­lon asu­kas­tu­val­la tors­tai­na 17.10 kel­lo 18–20. Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män luen­non lomas­sa kes­kus­tel­laan aiheen tee­mois­ta.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro 85 vuot­ta: Juh­la­kon­ser­tis­sa kau­neim­mat lau­lut

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­ta kan­tau­tuu tut­tu­ja säve­liä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on kokoon­tu­nut har­joit­te­le­maan 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tin­sa ohjel­maa. Luvas­sa on läpi­leik­kaus kuo­ron tai­pa­leel­ta ja otos par­haim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta kap­pa­leis­ta Made­to­jan salil­la Oulus­sa 26.10.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Tai­tei­lim­me Kel­lon yös­sä

Kel­lon kou­lul­la jär­jes­tet­tiin syys­kuun alus­sa Tai­tei­den yö ensim­mäis­tä ker­taa. Pai­kan pääl­lä oli pal­jon eri-ikäi­siä kel­lo­lai­sia, joten tapah­tu­ma oli saa­vut­ta­nut teh­tä­vän­sä kerä­tä mei­tä asuk­kai­ta kool­le tai­teen ääreen.


Väril­lä on väliä

Lea Niva­lai­nen tulee väria­na­lyy­siin ute­li­aa­na.– Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, löy­tyy­kö vaih­toeh­to­ja tähän käyt­tä­mää­ni iloi­seen mus­taan, mihin mie­lui­ten pukeu­dun, hän naurahtaa.Lea  pitää vaa­te­tuk­ses­sa mus­taa tyy­lik­kää­nä ja arvok­kaa­na, mut­ta oli­si val­mis kokei­le­maan jota­kin väri­kääm­pää, mut­ta on epä­var­ma, mikä sopi­si. Monet väril­li­set vaat­teet ovat jää­neet kaap­piin, kos­ka ne eivät ole tun­tu­neet omilta.Värianalyysiä Leal­le  ryh­tyy teke­mään Ompe­li­mo Kel­lon yrit­tä­jä Anu Tuo­maa­la, joka on  myös pukeu­tu­mis­neu­vo­ja ja val­mis­tu­mas­sa Cos­mop­har­man Color Me -väri­kon­sul­tik­si. Työs­sään hän halu­aa entis­tä kat­ta­vam­min neu­voa ja antaa vink­ke­jä asiak­kail­le myös väri­va­lin­nois­sa.


Tai­tei­den Yö kut­sui osal­lis­tu­maan

Tai­tei­den Yö kut­sui kel­lo­lai­sia osal­lis­tu­maan ja koke­maan tai­de-elä­myk­siä vii­me tors­tai-ilta­na Kel­lon kou­lul­le. Niin osal­lis­tu­ja­mää­rä kuin illas­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te yllät­ti jär­jes­tä­jät posi­tii­vi­ses­ti.


Ensim­mäi­nen Tai­tei­den Yö Kel­los­sa

Kel­lon ensim­mäi­nen Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään Kel­lon kou­lul­la 5.9. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua eri­lai­siin tai­de­työ­pa­joi­hin (mm. graf­fi­ti, tans­si, par­kour, askar­te­lu, musiik­ki) sekä naut­tia eri­lai­sis­ta tai­de-esi­tyk­sis­tä.


Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon yhtei­nen asu­ka­sil­ta

Oulun kau­pun­ki kut­suu kaik­ki Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien alu­eel­la toi­mi­vat eri alo­jen yhdis­tyk­set, lii­kun­ta­seu­rat ja toi­min­ta­ryh­mät kool­le kes­kus­te­le­maan alu­eel­la vuon­na 2020 jär­jes­tet­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta ja mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­nas­ta. Alu­een asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 3.9. kel­lo 17 alkaen Län­si­tuu­len kou­lul­la (Län­si­ku­ja 2).


Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…