Kello

Väril­lä on väliä

Lea Niva­lai­nen tulee väria­na­lyy­siin ute­li­aa­na.– Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, löy­tyy­kö vaih­toeh­to­ja tähän käyt­tä­mää­ni iloi­seen mus­taan, mihin mie­lui­ten pukeu­dun, hän naurahtaa.Lea  pitää vaa­te­tuk­ses­sa mus­taa tyy­lik­kää­nä ja arvok­kaa­na, mut­ta oli­si val­mis kokei­le­maan jota­kin väri­kääm­pää, mut­ta on epä­var­ma, mikä sopi­si. Monet väril­li­set vaat­teet ovat jää­neet kaap­piin, kos­ka ne eivät ole tun­tu­neet omilta.Värianalyysiä Leal­le  ryh­tyy teke­mään Ompe­li­mo Kel­lon yrit­tä­jä Anu Tuo­maa­la, joka on  myös pukeu­tu­mis­neu­vo­ja ja val­mis­tu­mas­sa Cos­mop­har­man Color Me -väri­kon­sul­tik­si. Työs­sään hän halu­aa entis­tä kat­ta­vam­min neu­voa ja antaa vink­ke­jä asiak­kail­le myös väri­va­lin­nois­sa.

Lue lisää

Tai­tei­den Yö kut­sui osal­lis­tu­maan

Tai­tei­den Yö kut­sui kel­lo­lai­sia osal­lis­tu­maan ja koke­maan tai­de-elä­myk­siä vii­me tors­tai-ilta­na Kel­lon kou­lul­le. Niin osal­lis­tu­ja­mää­rä kuin illas­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te yllät­ti jär­jes­tä­jät posi­tii­vi­ses­ti.

Lue lisää

Ensim­mäi­nen Tai­tei­den Yö Kel­los­sa

Kel­lon ensim­mäi­nen Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään Kel­lon kou­lul­la 5.9. Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua eri­lai­siin tai­de­työ­pa­joi­hin (mm. graf­fi­ti, tans­si, par­kour, askar­te­lu, musiik­ki) sekä naut­tia eri­lai­sis­ta tai­de-esi­tyk­sis­tä.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon yhtei­nen asu­ka­sil­ta

Oulun kau­pun­ki kut­suu kaik­ki Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien alu­eel­la toi­mi­vat eri alo­jen yhdis­tyk­set, lii­kun­ta­seu­rat ja toi­min­ta­ryh­mät kool­le kes­kus­te­le­maan alu­eel­la vuon­na 2020 jär­jes­tet­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta ja mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­nas­ta. Alu­een asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 3.9. kel­lo 17 alkaen Län­si­tuu­len kou­lul­la (Län­si­ku­ja 2).

Lue lisää

Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…


Minis­te­rin jut­tusil­la Kel­lon kesä­päi­vil­lä

Kel­lon kesä­päi­vät koko­si kylä­läi­set seu­raa­maan moni­puo­lis­ta ohjel­maa Kivi­nie­men ran­taan vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän aika­na näh­tiin niin kalan­kä­sit­te­ly­näy­tök­siä kuin vesi­suih­ku­lau­dal­la len­tä­mis­tä. Ylei­sö pää­si tes­taa­maan vesi­jet­te­jä sekä hyp­pää­mään Pot­na­pe­kan kyy­tiin Kel­lon ympä­ri.


Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020


Kel­los­sa Kesä­päi­vät vii­kon­lop­pu­na

Kivi­nie­men ran­nas­sa jär­jes­te­tään Kel­lon kesä­päi­vät tule­va­na lau­an­tai­na kel­lo 11–15. Ohjel­mas­sa on nap­pu­la­ki­sat, ongin­taa, kalan­kä­sit­te­ly­näy­tös ja kalas­tusa­lus­ten ja pyy­dys­ten esit­te­lyä. Puhu­ja­na on euroop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen Oulus­ta. Lisäk­si kisa­taan tikan­hei­tos­sa. Mah­dol­li­suus on myös Pot­na­pek­ka-aje­luun Kel­lon ympä­ri.


Kah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus