Kel­lon työ­väen­ta­lo — pala historiaa

Kellon työväentalo häipymässä maisemasta pala palalta. Purkutyötä kuvasi 16.3. Jukka Hämeenniemi.

Vuon­na 1917 raken­net­tu Kel­lon työ­väen­ta­lo on enää muis­to vain, mut­ta hyvin monil­le lähei­nen ja tär­keä. Liki vuo­si­sa­dan alu­een asuk­kai­ta, yhdis­tyk­siä ja seu­ro­ja pal­vel­lut talo­van­hus oli niin huo­no­kun­toi­nen, että viran­omai­set lait­toi­vat sen jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten käyt­tö­kiel­toon. Ulkoi­ses­ti talo oli pysy­nyt kuta­kuin­kin kuo­sis­saan, mut­ta sisäl­tä raken­nus oli käyt­tö­kel­vo­ton. Talo on jou­tu­nut aika ajoin myös ilki­töi­den kohteeksi.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus