Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Joko kak­kua voi jakaa?

Näyt­tää­kö tilan­ne jo lii­an hyväl­tä? Miten suo­ma­lai­nen voi tämän kes­tää. Meis­tä­hän sano­taan, että jak­sam­me kyl­lä huo­not ajat, mut­ta että hyvät.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nimi­la­ki on uudistumassa

Ei nimi mies­tä pahen­na, jos ei mies nimeä, kuu­luu sanan­par­si. Toi­ses­sa koros­te­taan, että nimi on enne. Entä­pä tule­vai­suu­des­sa, jos uusi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa, seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy 4.5.

Olem­me avan­neet Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den kaik­kien luet­ta­vak­si ja tutus­tut­ta­vak­si. Ran­ta­poh­jan 27.4.2017 nume­ro oli laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­lam­me. Näköis­leh­teä pää­see luke­maan klik­kaa­mal­la tästä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudet val­tuus­tot pian töihin

Huh­ti­kuun vaa­leis­sa vali­tut kun­tien val­tuu­te­tut ovat jo läh­tö­kuo­pis­sa kesä­kuus­sa alka­vaa val­tuus­to­työs­ken­te­lyä var­ten. Taus­tal­la työs­ken­te­le­vät työ­ryh­mät, jois­sa poh­di­taan esi­mer­kik­si lau­ta­kun­ta­paik­ko­jen jakoa. Rantapohja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­mi on kas­vun polulla

Oli­si hie­noa, jos Suo­men lähes kym­me­nen vuot­ta pie­niä poik­kea­mia lukuu­not­ta­mat­ta jat­ku­nut talou­den ala­mä­ki saa­tai­siin pää­tök­seen. Koko maa ja sen ihmiset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää ruo­kaa kotimaasta

Vaik­ka Suo­mes­sa niin koti­mais­ten kuin ulko­mais­ten­kin elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suu­den val­von­ta on maa­il­man huip­pu­luok­kaa, saat­toi moni nie­lais­ta pari ker­taa tyh­jää kuul­les­saan Brasilian.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­tauk­sia vaalikoneesta

Onko Oulun tule­van val­tuus­ton tär­kein teh­tä­vä kau­pun­gin vel­kaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­nen? Voi­ko Ii teh­dä sääs­tö­jä hen­ki­lös­töään vähen­tä­mäl­lä? Onko Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin terveyspalvelut.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus