Kii­tos digi­ko­kei­li­joil­le!

Rantapohjan ensimmäinen näytenumero julkaistiin 30.10.1969. Nykypäivänä Rantapohjan pystyy lukemaan älypuhelimella.

Kii­tos kai­kil­le Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­tä ja verk­ko­leh­des­tä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia meil­le kir­jan­neet. Saim­me sato­ja vas­tauk­sia, jois­ta ehdot­to­mas­ti suu­rin osa oli kiit­tä­viä. On aivan pak­ko kir­ja­ta tähän yksi näköis­leh­des­tä annet­tu palau­te, sil­lä sii­tä tuli kovas­ti hyvä mie­li: “Erit­täin hyvin toi­mii. Tähän men­nes­sä paras käyt­tä­mis­tä­ni digi­leh­dis­tä.”

Uudis­tet­tu näköis­leh­tem­me ja verk­ko­leh­tem­me (Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vu) annet­tiin noin parik­si vii­kok­si ylei­sön tes­tat­ta­vak­si vuo­den alus­ta alkaen. Ilmais­jak­so päät­tyi vii­me sun­nun­tai-ilta­na. Vapaa­eh­toi­set tes­taa­jat sai­vat antaa meil­le palau­tet­ta verk­ko­lo­mak­keel­la.
Palau­tet­ta tuli­kin ympä­ri maan, poh­joi­ses­ta ete­lään ja idäs­tä län­teen. Toki mer­kit­tä­vin osa palaut­teen anta­jis­ta asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la, Iis­sä, Kui­va­nie­mel­lä, Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli-Iis­sä tai Yli­kii­min­gis­sä.

Huo­ma­sim­me itse­kin joi­tain vir­he­toi­min­to­ja digi­pal­ve­lus­sam­me eten­kin kokei­lu­jak­son alku­vai­hees­sa. Joi­ta­kin toi­min­to­ja on päi­vi­tet­ty kokei­lu­jak­son aika­na.
Ylei­sin ylei­söl­tä saa­tu kri­tiik­ki koh­dis­tui hitau­teen tai esi­mer­kik­si zoo­maus­toi­min­toi­hin. Itseä­ni vai­vaa se, että näköis­leh­des­tä hävi­ää jon­ne­kin seu­raa­va sivu-/nuo­li­toi­min­to, kun sivun zoo­maa isok­si. Toki se ei leh­den luke­mis­ta hait­taa.

Muu­ta­ma kokei­li­ja arvioi itse­kin, että hänen lait­teen­sa tai verk­ko­yh­tey­ten­sä tai päi­vit­tä­mä­tön selai­men­sa ei ole tar­peek­si hyvä käsit­te­le­mään näköis­leh­tien kal­tai­sia tie­dos­to­ja. Itse asias­sa onkin aika vai­kea arvioi­da sitä, joh­tu­vat­ko muu­ta­mat esiin tul­leet “bugit” tes­taa­jien omas­ta lait­teis­to­ko­ko­nai­suu­des­ta vai­ko jos­tain ohjel­mis­to­syys­tä. Ehdot­to­mas­ti suu­rin osa palaut­tees­ta oli kui­ten­kin myön­teis­tä.

Hyö­dyn­näm­me saa­mam­me palau­tet­ta siten, että se välit­tyy pal­ve­lun­tar­joa­jal­lem­me ohjel­mis­to­jen jat­ko­ke­hit­te­lyä var­ten.
Ja muu­ten. Ran­ta­poh­jan näköis- ja verk­ko­leh­ti on nyt tilat­ta­vis­sa osoit­tees­sa www.rantapohja.fi

Digi­taa­li­sen Ran­ta­poh­jan tes­taa­jien kes­ken luvat­tiin arpoa noin 200 euron arvoi­nen padi. Ja niin on nyt teh­ty. Sen voit­ti Han­nu Pal­si Hau­ki­pu­taan Halo­sen­nie­mes­tä. Onnek­si olkoon Han­nu. Olem­me sinuun yhtey­des­sä.

Tähän lop­puun vie­lä hiu­kan käsi­te­ker­taus­ta.
Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lut kat­ta­vat näköis- ja verk­ko­leh­den. Näköis­leh­ti on juu­ri saman­lai­nen kuin pape­ril­la­kin ilmes­ty­vä leh­ti, mut­ta se on luet­ta­vis­sa eri­lai­sil­la tie­to­lait­teil­la. Näköis­leh­ti ilmes­tyy tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 04.
Verk­ko­leh­ti taas on osoit­tees­sa www.rantapohja.fi ilmes­ty­vä verk­ko­si­vu. Pää­osa sen jutuis­ta on nyt lukon taka­na niil­tä, jot­ka eivät ole hank­ki­neet digi­pal­ve­lua. Käy vaik­ka kat­so­mas­sa osoit­tees­sa www.rantapohja.fi

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin
Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja

P.S. Vaik­ka uusim­me­kin digi­taa­li­sia pal­ve­lu­jam­me, Ran­ta­poh­ja jat­kaa myös pape­ril­la ilmes­ty­vä­nä leh­te­nä aivan enti­seen mal­liin.