Yli­kii­min­ki­läi­set lähem­pä­nä halua­maan­sa ratkaisua

Yksi Tal­vi­kan­kaan Oulun raa­din posi­tii­vi­sim­pia yllä­tyk­siä oli se, että Yli­kii­min­gin osal­ta toi­ses­sa anne­tus­sa vaih­toeh­dos­sa tode­taan, että asu­kas­tu­pa­toi­min­ta Oulu10-yhteis­pal­ve­lui­neen saa jat­kaa van­han kun­nan­ta­lon yhtey­des­sä. Yli­kii­min­gin yhteis­työ­ryh­mä ja asuk­kaat aloit­ti­vat jo viik­ko­ja sit­ten perus­teel­li­sen vuo­ro­pu­he­lun kau­pun­gin suun­taan sii­tä, mil­lai­ses­sa käy­tös­sä enti­nen kun­nan­ta­lo on ja mil­lai­sia kehit­tä­mis­kul­mia he itse näke­vät. Lisäk­si yli­kii­min­ki­läi­set teki­vät Mai­ja Pit­kä­sen joh­dol­la tar­kan selvityksen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus