Tina­ton tam­mi­kuu

Run­saas­ti lyi­jyä sisäl­tä­vien kemi­kaa­lien, eli myös uuden­vuo­den tino­jen myyn­ti kiel­le­tään EU-alu­eel­la maa­lis­kuun alus­ta alkaen, mut­ta tinat oli­vat tis­kin alla jo vuo­den­vaih­tees­sa. Suu­ret kaup­pa­ket­jut oli­vat päät­tä­neet näin. Niin­pä moni har­mit­te­li, ettem­me saa­neet viet­tää ilois­ta tinan­va­lan­nan lop­pu­mi­sen rois­ke­juh­laa. Oli­sim­me voi­neet ennus­taa tinois­tam­me, mil­loin rake­tit kiel­le­tään koko­naan ja nak­ke­ja ja peru­na­sa­laat­tia saa syö­dä vain uuden­vuo­den aat­to­na kel­lo 18–02. Tino­jen tilal­le tar­joil­tiin toki mehi­läis­va­han tai soke­rin sulat­ta­mis­ta, mut­ta eihän se ole yhtään sama asia.

Saim­me vuo­den­vaih­tees­sa tinan tilal­le kaup­poi­hin sen­tään jotain muu­ta. Vuo­si­kausien vat­vo­mi­sen ja vään­tä­mi­sen jäl­keen oli­si kuvi­tel­lut, että alko­ho­li­pi­toi­sen juo­mien äärel­lä käy ruo­ka­kau­pois­sa kova kuhi­na heti uuden­vuo­den­päi­vä­nä. Mut­ta ei näin ollut­kaan. Tie­do­tus­vä­li­neet­kin sai­vat hake­mal­la hakea jut­tui­hin­sa asiak­kai­ta, jot­ka oli­vat osta­mas­sa nelo­so­lut­ta tai lon­ke­roa.

Kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­luis­sa olen kuul­lut, että moni on käy­nyt kau­pas­sa käy­des­sään kat­so­mas­sa löy­tyy­kö vah­vem­pia juo­mia, mut­ta jät­tä­nyt ne hyl­lyyn. Nyt ihme­tel­lään­kin, että kuka nii­tä kaup­poi­hin edes halusi.
Vuo­den­vaih­teen laki­muu­tok­sia ällis­tel­les­sä pyhät­tö­mät här­kä­vii­kot ovat läh­te­neet muka­vas­ti käyn­tiin ter­veel­li­sen elä­män sii­vit­tä­mi­nä. Kun­to­sa­lit ja jump­pa­ryh­mät ovat täy­siä, suk­set ja kevyt­kei­tot käy­vät kau­pak­si.

Parin vii­kon pääs­tä tina­ton ja tipa­ton tam­mi­kuu päät­tyy, uuden­vuo­den lupauk­set on rikot­tu ja päi­vä on taas jon­kun tii­man pitem­pi. Sit­ten näh­dään, miten kaup­po­jen uudis­tu­neet vali­koi­mat hou­kut­ta­vat. Ennus­tan, että tino­jen kysyn­tä ei ole kovin suur­ta.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo