Toi­mit­ta­jal­ta: UKK

Urho Kale­va Kek­ko­nen ja hänen pre­si­dent­ti­kau­ten­sa ovat kan­san muis­tis­sa niin syväl­lä, että hänen jäl­keen­sä tul­leet pre­si­den­tit ja pre­si­dent­tieh­dok­kaat ver­tau­tu­vat yhä häneen, vaik­ka Kek­ko­sen pre­si­dent­tiy­den (1956–1982) päät­ty­mi­ses­tä on kulu­nut jo 36 vuot­ta. Äsket­täin 18 vuot­ta täyt­tä­nyt tyt­tä­re­ni tun­nis­ti Kek­ko­sen kuvis­ta jo lap­se­na. Eikä meil­lä ole ollut tapa­na pitää pre­si­dent­tien kuvia sei­nil­lä.

Kek­ko­sen kuo­le­mas­ta tulee tänä vuon­na kulu­neek­si 32 vuot­ta. Yhä vain hänes­tä ja hänen toi­min­nas­taan kir­joi­te­taan tut­ki­muk­sia ja mui­ta teok­sia vuo­sit­tain. Vas­ti­kään tele­vi­sios­sa esi­tet­tiin Jari Ter­von doku­ment­ti­sar­ja Kek­ko­ses­ta.

Urho Kek­ko­nen toi­mi pre­si­dent­ti­nä koko lap­suu­te­ni ja nuo­ruu­te­ni ajan aina täy­si-ikäi­syy­te­ni alku­vuo­siin asti. Mei­dän suku­pol­vel­lem­me pre­si­dent­ti oli yhtä kuin Kek­ko­nen ja Kek­ko­nen oli yhtä kuin pre­si­dent­ti.

Kek­ko­ses­ta puhut­tiin jopa pik­ku­poi­kien poru­kois­sa. Joku las­ki, että hän tun­si Kek­ko­sen niin ja niin monen mut­kan kaut­ta. Oli pien­tä kil­pai­lua sii­tä, kuka toh­ti ker­toa uska­liaim­man Kek­kos-vit­sin. Joku sanoi, että Kek­ko­nen oli itse pan­nut vit­sit liik­keel­le suo­sio­taan kas­vat­taak­seen tai että aina­kin hänen isän­sä mie­les­tä oli näin. Täl­lai­nen Kek­kos-vas­tai­suu­del­ta hais­kah­ta­va kom­ment­ti saat­toi tuo­da poi­ka­rin­kiin het­ken hil­jai­suu­den, mut­ta pian siir­ryt­tiin jo seu­raa­vaan vit­siin.

Kek­ko­sen val­ta­kausi ei ollut demo­kra­tian rie­musaat­toa, mut­ta aina­kin minul­le on alka­nut kitey­tyä aja­tus, että ehkä Suo­mi tar­vit­si Kek­ko­sen­sa tiel­lään koh­ti länt­tä samal­la idän­suh­tei­ta vaa­lien. Ja tie­ten­kin Kek­ko­nen tar­vit­si Suo­men­sa vah­vas­ti val­taan pyr­ki­vä­nä ja val­taan ehkä taker­tu­va­na­kin polii­tik­ko­na.

Sit­tem­min tasa­val­lan pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia on kar­sit­tu koval­la kädel­lä. Tämä näyt­tää unoh­tu­neen vaa­li­ten­teis­sä monil­ta pre­si­dent­tieh­dok­kail­ta­kin joko tahat­to­mas­ti tai tahal­li­ses­ti. Pre­si­dent­ti ei ole enää Suo­mes­sa valis­tu­nut itse­val­tias.

Tiis­tai­na päät­ty­nees­sä pre­si­den­tin­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä annet­tu ennä­tyk­sel­li­nen ääni­mää­rä lupaa hyvää tule­vak­si sun­nun­taik­si. Kan­sa halu­aa käyt­tää äänioi­keut­taan. Kek­ko­nen­kin oli­si sii­tä var­mas­ti mie­lis­sään.

Pek­ka Kevä­jär­vi