Toi­mit­ta­jal­ta: Pape­ri vai digi?

Mikä on sinun mie­les­tä­si miel­lyt­tä­vin alus­ta leh­tien sisäl­lön tar­joi­lul­le. Onko sisäl­tö par­haim­mil­laan, kun se nau­ti­taan pape­ril­ta vai­ko digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa tie­to­ko­neel­ta tai älypuhelimesta.

Monet ovat ehdot­to­mas­ti pape­ri­sen käyt­tö­liit­ty­män kan­nal­la. Pape­ri­seen leh­teen ei tar­vi­ta vir­taa eikä inter­ne­tyh­teyt­tä eikä sen luke­mi­sen aloit­ta­mi­nen vaa­di kir­jau­tu­mi­sia. Kun leh­ti on luet­tu, sen voi hyö­dyn­tää monel­la taval­la. Tie­to­ko­net­ta tai äly­pu­he­lin­ta ei voi käyt­tää sau­nan pesän sytyttämisessä.

Mut­ta ajat muut­tu­vat. Moni van­noo digi­taa­lis­ten leh­tien nimeen. Sil­lä­kin on puo­len­sa. Jake­lu­pul­mat pois­tu­vat siel­lä, mis­sä lan­ga­ton tai lan­gal­li­nen inter­net toi­mii kun­nol­la. Leh­den pää­see luke­maan vaik­ka loma­mat­kal­la älylaitteestaan.

Tie­ten­kin on myös median suur­ku­lut­ta­jia, jot­ka naut­ti­vat uuti­sia alus­tal­ta kuin alus­tal­ta. Sisäl­löt kel­paa­vat niin pape­ril­ta, tie­to­lait­tees­ta kuin tele­vi­sios­ta ja radiostakin.
Ran­ta­poh­ja oli aikoi­naan ensim­mäi­siä pai­kal­lis­leh­tiä, joka toi tar­jol­le näköis­leh­den. Se on leh­ti, joka lue­taan ver­kos­ta ja on juu­ri saman­lai­nen kuin pape­ril­le pai­net­tu lehti.

Nyt digi­uu­dis­tus­ten jäl­keen voim­me sanoa jäl­leen ole­vam­me kehi­tyk­sen etu­rin­ta­mas­sa. Ran­ta­poh­ja jat­kaa tie­ten­kin ilmes­ty­mis­tä pape­ril­la, mut­ta uudis­te­tun näköis­leh­den lisäk­si sisäl­tö on luet­ta­vis­sa esi­mer­kik­si äly­pu­he­li­mel­la. Digi-Ran­ta­poh­jan luki­ja saa käyt­töön­sä myös jat­ku­vas­ti kas­va­van arkis­ton, joka on muu­ta­man tie­to­ko­neen klik­kauk­sen tai äly­pu­he­li­men pyyh­käi­syn pääs­sä. Jutut on jao­tel­tu paik­ka­kun­nit­tain ja lähiai­koi­na nii­hin tulee myös hie­no­va­rai­sem­pi kate­go­ri­soin­ti. Sisäl­tö­jä tulee löy­ty­mään esi­mer­kik­si jaot­te­lul­la Haukipudas/ihmiset, jos­ta koh­das­ta löy­tyy vaik­ka­pa paik­ka­kun­nan ihmis­ten haastatteluja.

Ran­ta­poh­ja ker­too kat­ta­vim­min oman alu­een­sa eli Hau­ki­pu­taan, Kel­lon, Iin, Kui­va­nie­men, Kii­min­gin, Jää­lin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin asiois­ta. Nyt siis aiem­paa tehok­kaam­min myös digi­nä. Olkaa­pa hyvä.

Pek­ka Keväjärvi