Ylikiiminki

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue: Liet­teen­le­vi­tys Haka­suol­le on loputtava

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue sekä Yli­kii­min­gin ja Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nat vaa­ti­vat, että Tas­ki­lan jää­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la Oulus­sa syn­ty­vää, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä ei enää jat­kos­sa levi­te­tä Haka­suon alu­eel­le Yli­kii­min­gis­sä. Lie­tet­tä on vie­ty alu­eel­le heinä–elokuussa, jol­loin sen aiheut­ta­ma haju­hait­ta herät­ti lähia­lu­een asuk­kaat huo­maa­maan tapahtuneen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus siir­tyy kah­del­la vuo­del­la – Oulun seu­ra­kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ei vai­ku­ta Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon hankkeeseen

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty syk­syn ajan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa vuo­teen 2026. Sääs­tö­toi­mia tar­vi­taan seu­ra­kun­tien toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si myös tule­vai­suu­des­sa. Jäsen­mää­rän ja kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen las­kuun on kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sopeu­dut­ta­va. Covid-19 pan­de­mian vai­ku­tuk­set sekä talou­teen että seu­ra­kun­tien toi­min­taan nopeut­ti­vat sopeutustoimia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ko­kos­sa kor­ja­taan huo­ne­ka­lu­ja naisporukalla

Yli­kii­min­gin Joki­ko­kon kou­lul­la kokoon­tuu tors­tai­sin jouk­ko nai­sia, joil­la pysy­vät käsis­sä niin puu­kot, porat kuin hio­ma­ko­neet. Kun neu­voa tar­vi­taan, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sin vetä­jä, arte­saa­ni-puusep­pä Tan­ja Heik­ki­lä opas­taa eteenpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukiol­la – Uusia suo­si­tuk­sia koro­nan suitsimiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si tiis­tai­na pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että epi­de­mia on siir­ty­nyt alu­eel­la kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi uusia suo­si­tuk­sia koko Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le. Uudet suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan tors­tai­na 26.11. ja ovat voi­mas­sa 18.12. asti. 


Uusi kar­ton­ki­teh­das kiih­dyt­tää Ran­ta­poh­jan alu­een puukauppaa

Sto­ra Enson Oulun teh­taan tar­pei­siin oste­taan par­hail­laan puu­ta kiih­ty­väl­lä tah­dil­la. Teh­taan kar­ton­gin tuo­tan­to alkaa lop­pu­vuo­den aika­na, ja teh­taal­la tar­vi­taan puoli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus