Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­piin ja yhtei­seen toimintaan

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta on päät­tä­nyt asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­sil­le myön­net­tä­vis­tä toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2022. Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­pa­toi­min­nan kump­pa­nuusyh­dis­tyk­sil­le sekä kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­sil­le kyläyh­tei­sö­jen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja yhteis­ten tapah­tu­mien järjestämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus