Vep­säl­le lammaslaitumia

Vep­sän­ky­lä­läi­set ry on saa­nut Uuden­maan ELY-kes­kuk­sel­ta avus­tus­ta lam­mas­lai­dun­ten perus­ta­mi­seen Vep­säl­le Yli­kii­min­kiin. Kyläyh­dis­tys aikoo perus­taa alu­eel­le nel­jä lammaslaidunta.

Avus­tuk­sen ja uusien lai­tu­mien myö­tä mah­dol­lis­te­taan pit­kään ilman hoi­toa ollei­den lai­du­na­luei­den perin­ne­bio­too­peil­le tyy­pil­li­sen rik­kaan eliö­la­jis­ton palau­tu­mi­nen ja tue­taan alu­een moni­muo­toi­suut­ta. Tule­vat lam­mas­lai­tu­met muo­dos­ta­vat samal­la kylän alu­eel­le koko­nai­suu­den, joka tuo esil­le suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­ri­aa ja iden­ti­teet­tiä sekä kau­nis­ta maalaismaisemaa.

Asias­ta pide­tään tie­do­tus- ja suun­nit­te­lu­ti­lai­suus Vep­sän­ky­län ilta­kah­veil­la per­jan­tai­na 29.4. kel­lo 18.