Uusi uima­ran­ta Yli­kii­min­kiin hitaas­ti eikä niin varmastikaan

Kun­ta­lais­aloi­te Yli­kii­min­gin uima­ran­nan raken­ta­mi­ses­ta kir­kon­ky­läl­le kier­tää pit­kän tien ennen mah­dol­lis­ta toteu­tus­ta. Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen sanoo, että pää­tös­tä asi­aan tus­kin saa­daan ennen tule­vaa kesää.

Pek­ka Kainua.

Eeva-Maria Park­ki­nen.

– Asia menee ensin ruos­te­ta­lol­le eli Yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­hin val­mis­te­luun sit­ten näh­dää tulee­ko se myös yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn, Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen kertoo.

Samaa miel­tä on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pek­ka Kai­nua. Kan­sa­lais­aloit­teen vas­tauk­sen laa­ti­neet kau­pun­gin yleis­kaa­va­pääl­lik­kö Pau­la Paa­ja­nen ja lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys sanoi­vat vas­tauk­ses­saan, että perus­te­lut ovat hyviä, mut­ta talou­del­li­ses­ti nyt ei ole mah­dol­lis­ta lisä­tä viral­li­sia uimarantoja.

– Aloit­teen vas­tauk­sen perus­teel­la näyt­täi­si sil­tä, että asia ei ete­ni­si val­mis­te­luun ja sitä kaut­ta pää­tök­sen­te­koon aina­kaan kovin nopeas­ti, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Kai­nua sanoo.

Kai­nua ker­too, että poli­tii­koil­la on kui­ten­kin mah­dol­li­suus vai­kut­taa asian liik­keel­le läh­töön, kun tar­kas­tel­laan lii­kun­ta­paik­ko­jen koko­nai­suut­ta, tai vaih­toeh­toi­ses­ti nos­taa asia esil­le talous­ar­vio­kä­sit­te­lyn yhteydessä.

– Toi­von, että päät­tä­jät näke­vät lähi­lii­kun­nan mer­ki­tyk­sen tär­keä­nä myös kau­em­pa­na ydin­kes­kus­tas­ta, Kai­nua lisää.

Ensim­mäis­tä kaut­taan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa muka­na ole­va Park­ki­nen on sitä miel­tä, että tämän het­ki­nen uima­ran­nan paik­ka ei ole paras mah­dol­li­nen. Hän sanoo, että uima­ran­ta tuli­si olla parem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa kai­kil­le alu­een asukkaille.

– Kyl­lä­hän nykyi­nen kul­ku uima­ran­nal­le kylä­tie­tä pit­kin on keh­no, Park­ki­nen sanoo.

Val­tuu­tet­tu ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäse­ne­nä vai­kut­ta­va Kai­nua ker­too pitä­vän­sä uuden uima­ran­nan perus­ta­mis­ta Yli­kii­min­gin kyläl­le jär­ke­vä­nä, kos­ka nykyi­nen sijait­see sivus­sa kirkonkylästä.

– Käyt­tä­jien näkö­kul­mas­ta ei vält­tä­mät­tä ole mer­ki­tys­tä sil­lä, onko paik­ka viral­li­nen uima­ran­ta vai hoi­det­tu uima­paik­ka, Kai­nua lisää.

Hyvin perus­tel­tu kun­ta­lais­aloi­te voi siis edel­leen ede­tä val­mis­te­luun ja myös talous­ar­vio­kä­sit­te­lyyn, mut­ta sii­hen tar­vi­taan malt­tia ja halua.

– Kau­pun­ki on ollut aika nui­va vaih­ta­maan uima­paik­ko­jen sijain­tia, joten kat­so­taan miten asia ete­nee. Hyvät perus­te­lut aloit­teel­la aina­kin on, Park­ki­nen sanoo.

Mis­tä on kysymys?
Esi­tys uuden uima­ran­nan rakentamis

esta Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­le teh­tiin kun­ta­lais­aloit­tees­sa, johon vas­tauk­sen laa­ti­vat kau­pun­gin yleis­kaaa­va­pääl­lik­kö Pau­la Paa­ja­nen sekä lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys.

Paa­ja­sen ja Epäi­lyk­sen mukaan kun­ta­lais­aloit­tees­sa on esi­tet­ty var­sin hyviä perus­te­lu­ja uima­ran­nan perus­ta­mi­seen Yli­kii­min­gin kirkonkylälle.

“Asi­aa lie­nee mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la tule­vai­suu­des­sa talous­ar­vio­kä­sit­te­ly­jen yhtey­des­sä, tai tar­kas­tel­taes­sa lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja koko­nai­suu­te­na. Täl­lä het­kel­lä lii­kun­ta­pal­ve­luil­la ei kui­ten­kaan ole talou­del­li­sia mah­dol­li­suuk­sia viral­lis­ten uima­ran­to­jen lisää­mi­seen”, aloit­teen teki­jäl­le todetaan.

Maa­lis­kuun alus­sa teh­dys­sä kun­ta­lais­aloit­tees­sa pai­no­tet­tiin, että vuo­den 2011 lopus­sa voi­maan tul­lee­seen Kii­min­ki­jo­ki­var­ren yleis­kaa­vaan on mer­kit­ty Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­le uima­ran­ta lähel­le kirk­koa, mut­ta että Oulun kau­pun­ki ei ole toteut­ta­nut uima­ran­nan rakentamista.

Vas­tauk­ses­sa aloit­tee­seen tode­taan, että kysees­sä ole­va mer­kin­tä yleis­kaa­vas­sa tar­koit­taa uima­paik­kaa, ei uimarantaa.

“Yleis­kaa­vat ovat luon­teel­taan mah­dol­lis­ta­via, ne osoit­ta­vat maan­käyt­tö­tar­koi­tuk­set ja mah­dol­li­set sijain­nit toi­min­noil­le, mut­ta eivät sisäl­lä vel­voit­tei­ta toteut­ta­mi­seen”, vas­tauk­ses­sa sanotaan.

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa ehdo­te­taan, että kau­pun­ki aloit­tai­si uima­ran­nan raken­ta­mi­sen Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­le, mut­ta sijoit­tai­si ran­nan alku­pe­räi­sel­tä sijoi­tus­pai­kal­ta kir­kon lähet­ty­vil­tä ylä­vir­ran suun­taan lähem­mäs Tervasaukiota.

Ehdo­tus­ta perus­tel­laan sil­lä, että uima­ran­ta kehit­täi­si samal­la Ter­va­sau­kio­ta miel­lyt­tä­vä­nä kesäi­se­nä oles­ke­lu­paik­ka­na ja sii­tä oli­si iloa myös läheis­ten van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lu­jen asu­mi­syk­si­köi­den asukkaille.

Aloit­tees­sa tode­taan, että täl­lä het­kel­lä Yli­kii­min­gin ainoa viral­li­nen uima­ran­ta sijait­see Ven­gas­ran­nas­sa, jon­ne ei kul­je pyö­rä­tie­tä ja joka sijait­see kilo­met­rien pääs­sä tii­viim­mil­tä asui­na­lueil­ta. Uusi uima­ran­ta kir­kon­ky­läl­lä oli­si aloit­teen mukaan parem­min asuk­kai­den tavoi­tet­ta­vis­sa ja sin­ne pää­si­si kul­ke­maan tur­val­li­ses­ti pyö­rä­teit­se. Aloit­teen laa­ti­ja myös arve­lee, että uima­ran­nan sijain­ti lähem­pä­nä tii­vii­tä asu­tusa­luei­ta vähen­täi­si ilki­val­lan ris­kiä esi­mer­kik­si ran­nan wc-tilo­ja ja uima­kop­pe­ja kohtaan.

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa ei suo­raan ehdo­te­ta Ven­gas­ran­nan uima­ran­nan viral­li­sen ase­man lopet­ta­mis­ta, mut­ta sel­viö lie­nee että uuden uima­ran­nan mah­dol­li­ses­ti val­mis­tut­tua Yli­kii­min­gin viral­li­nen uima­ran­ta oli­si kirkonkylällä.

Kun­ta­lais­aloi­te löy­tyy koko­nai­suu­des­saan ver­kos­ta osoit­tees­ta www.kuntalaisaloite.fi

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.