Oulun kou­lut ja päi­vä­ko­dit huo­men­na alka­van lakon piirissä

Ammat­ti­liit­to Jyty ry, Jul­kis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liit­to JHL sekä Jul­ki­sa­lan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jes­tö JUKO ry toteut­ta­vat työn­sei­sauk­sen 3.–9.5. Lak­ko sul­kee päi­vä­ko­te­ja ja kou­lu­ja Espoos­sa, Hel­sin­gis­sä, Kau­niai­sis­sa, Van­taal­la, Oulus­sa, Rova­nie­mel­lä, Jyväs­ky­läs­sä, Tam­pe­reel­la, Turus­sa ja Kuo­pios­sa. Lisäk­si lak­ko vai­kut­taa muun muas­sa kir­jas­to­jen ja museoi­den toi­min­taan sekä usei­siin kau­pun­gin palveluihin.

Lak­ko­päi­vien aika­na pää­osa Oulun päi­vä­ko­deis­ta ja per­he­päi­vä­ko­deis­ta on kiin­ni eikä laki­sää­teis­tä var­hais­kas­va­tus­ta ja esio­pe­tus­ta pys­ty­tä jär­jes­tä­mään. Jot­kut per­he­päi­vä­hoi­ta­jat saat­ta­vat olla töis­sä ja hoi­taa lap­si­ryh­mi­ään nor­maa­lis­ti. Avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten ja per­hei­den ker­ho­ja ei jär­jes­te­tä kysei­se­nä aika­na. Ran­ta­poh­jan alu­een päi­vä­ko­deis­ta avoin­na ovat Kii­min­ki­joen ja Län­si­tuu­len päi­vä­ko­dit. Ensi­si­jai­ses­ti pyri­tään tur­vaa­maan var­hais­kas­va­tus yhteis­kun­nan toi­mi­vuu­den kan­nal­ta kriit­ti­sis­sä teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon, palo- ja pelas­tus­toi­men sekä polii­sin hen­ki­lös­tön lapsille.

Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­män perus­o­pe­tuk­sen oppi­lai­den kou­lu­työ kes­key­tyy samoil­la päi­vä­mää­ril­lä, mikä­li lak­ko toteu­tuu. Samal­la kes­key­tyy myös kou­lu­jen ilta­päi­vä­toi­min­ta sekä eri­tyis­huol­to­lain mukai­nen aamu- ja ilta­päi­vä­hoi­to. Oulun kau­pun­gin lukioi­den tilois­sa ei jär­jes­te­tä ope­tus­ta eikä kou­lu­ruo­kai­lua. Lakon aika­na opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat itse­näi­ses­ti reh­to­rin tai opet­ta­jan anta­man ohjei­den mukaisesti.

Työ­tais­te­lun peruun­tu­mis­tie­to saat­taa tul­la hyvin­kin myö­häi­ses­sä vai­hees­sa. Sik­si pyy­däm­me tei­tä huol­ta­jia seu­raa­maan lak­koa edel­tä­vi­nä päi­vi­nä Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vu­ja: www.ouka.fi. Mikä­li työ­tais­te­lu peruun­tuu, pal­ve­lut toi­mi­vat normaalisti.