Valo­kui­dun raken­ta­mi­nen Yli­kii­min­kiin alkaa kesällä

Kairan Kuitu esitteli valokuituverkkohankettaan myös Ylikiimingin kylillä, joissa kiinnostusta oli alusta saakka.Tässä arkistokuvassa ollaan Vepsällä. (Kuva: Teea Tunturi)Kairan Kuitu esitteli valokuituverkkohankettaan myös Ylikiimingin kylillä, joissa kiinnostusta oli alusta saakka.Tässä arkistokuvassa ollaan Vepsällä. (Kuva: Teea Tunturi)

Kai­ran Kui­tu Oy on saa­nut Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen laa­ja­kais­ta­tu­kea EU:n elpy­mis­va­rois­ta valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­sek­si Yli­kii­min­kiin. Han­ke on jaet­tu kah­teen osaan, ja nyt saa­tu rahoi­tus kos­kee I‑aluetta, jota ale­taan raken­taa jo tule­va­na kesä­nä. II-alu­een rahoi­tus­ta ei ole vie­lä myön­net­ty, mut­ta pää­tös­tä sii­tä odo­tel­laan tule­van syk­syn aikana.

– Raken­ta­mi­nen alkaa toden­nä­köi­ses­ti jo kesä­kuus­sa Yli­kii­min­gin kes­kus­tan ja Pudas­jär­ven rajan välil­lä. Raken­ta­mi­nen alkaa heti, kun saam­me ELY:n sijoi­tus­lu­van, ker­too Kai­ran Kui­dun toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to.

Ver­kon raken­ta­mi­nen jae­taan pie­nem­piin osa-aluei­siin. Saman­ai­kai­ses­ti raken­ne­taan sekä run­ko­verk­koa että tilaa­ja­haa­ro­ja, ja ensim­mäi­set liit­ty­mät kyt­ke­tään käyt­töön jo tämän vuo­den syksyllä.

Nyt Kai­ran Kui­tu on lähet­tä­nyt kai­kil­le I‑alueen tilaa­jil­le tar­kem­man info­pa­ke­tin tule­vis­ta toi­mis­ta. Tie­kun­tia ja yksit­täi­siä kiin­teis­tö­jä lähes­ty­tään lähi­viik­koi­na kaa­pe­lien sijoi­tus­lu­pa-asiois­sa. Yhtiö tekee taus­tal­la kai­ken aikaa monen­lai­sia val­mis­te­lu­töi­tä, jot­ta raken­ta­mi­nen pääs­tään aloit­ta­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti luvan saa­mi­sen jäl­keen. Hank­keen ura­koit­si­jak­si on valit­tu ENP Oy, joka on limin­ka­lai­nen säh­kö- ja tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen suun­nit­te­luun, pro­jek­tin­joh­toon, raken­ta­mi­seen sekä yllä­pi­toon eri­kois­tu­nut yhtiö.

Uusia laa­ja­kais­ta­ti­lauk­sia voi yhä teh­dä Yli­kii­min­gin alueelle.

–Raken­ta­mis­suun­ni­tel­man var­mis­tut­tua tie­do­tam­me eri aluei­den osal­ta myös, kau­an­ko sadan euron tar­jous on voi­mas­sa mil­lä­kin alu­eel­la. Jat­kos­sa liit­ty­mi­nen mak­saa vähin­tään 995 euroa, Män­ty­leh­to kertoo.

Raken­ta­mi­seen liit­tyen jär­jes­te­tään kai­kil­le avoin info­ti­lai­suus Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la tiis­tai­na 3.5. kel­lo 18–20. Tilai­suu­des­sa esi­tel­lään tar­kem­pi raken­ta­mis­suun­ni­tel­ma, ja siel­lä saa myös ohjei­ta piha­ku­va­lo­mak­kei­den täyttöön.

Yikii­min­gin valo­kui­tu­han­ke sai alkun­sa vuo­den 2020 syk­syl­lä, jol­loin yli­kii­min­ki­läi­set osoit­ti­vat Kai­ran Kui­dun suun­taan kiin­nos­tuk­sen­sa valo­kui­tua koh­taan. Vii­me vuo­den syk­syl­lä tar­vit­ta­va tilaa­ja­mää­rä, eli 600 tilaa­jaa saa­vu­tet­tiin ja han­ket­ta pääs­tiin vie­mään eteen­päin. Yli­kii­min­ki on alu­ee­na toi­mi­va jat­ku­mo Kai­ran Kui­dun ver­kol­le, joka sijait­see jo Pudas­jär­vel­lä aivan Yli­kii­min­gin tuntumassa.