Yli-Ii

Kie­ri­kin kehit­tä­mi­nen vaa­tii laa­jaa yhteistyötä

Kie­rik­ki ry:n puheen­joh­ta­ja Mer­ja Palo­nie­mi näkee Kie­ri­kin mah­dol­li­suu­det kehit­tyä moni­puo­li­sek­si, mat­kai­li­joi­ta vetä­väk­si koko­nai­suu­dek­si. Ehto­na täl­le on kui­ten­kin se, että kaik­ki Kie­ri­kin toi­mi­jat ja lähia­lu­een yhdis­tyk­siä, yrit­tä­jiä sekä eri oppi­lai­tok­sia saa­daan mukaan laa­ja-alai­seen kehitystyöhön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ropo­nen hiih­ti SM-kul­taa, Hök­kä vii­des mies­ten päämatkalla

Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen Hau­ki­pu­taal­ta voit­ti SM-kul­taa 30 kilo­met­rin vapaan kisas­sa Ris­ti­jär­vel­lä sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus oli Ropo­sen pit­kän hiih­tou­ran 16:s. Kon­ka­ri­hiih­tä­jä jät­ti taak­seen Anne Kyl­lö­sen, Kris­ta Pär­mä­kos­ken ja Kai­sa Mäkä­räi­sen. Mat­kaan osal­lis­tui 76 kilpailijaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avautuu…


Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…


Kala­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa etsi­tään rat­kai­sua Iijoen kes­tä­vään käyttöön

Merel­tä Kuusa­moon ulot­tu­val­le Iijoen kala­ta­lous­a­lu­eel­le ollaan val­mis­te­le­mas­sa käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2021–2029. Suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on jär­jes­tää jokia­lu­een kala­va­ro­jen ja kes­tä­vä käyt­tö perus­tuen par­haa­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan tietoon.