Yli-Iis­sä kar­toi­te­taan lap­si­per­hei­den hyvinvointia

Yli-Iin lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tus on par­hail­laan käyn­nis­sä. Kar­toi­tus on avoin­na 19.9.–2.10. väli­sen ajan. Link­ki kyse­ly­lo­mak­kee­seen löy­tyy muun muas­sa alu­een päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen, kir­jas­ton ja nuo­ris­pal­ve­lui­den sivuilta.

Kar­toi­tus toteu­te­taan yhteis­työs­sä Yli-Iin alu­een sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den, 3. sek­to­rin toi­mi­joi­den sekä MLL:N Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kans­sa. Tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lapsi‑, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan kehittämisessä.