Hau­Pan nai­sil­la pis­te tuliaisina

Vii­me sun­nun­tai­na oli­vat Sei­nä­joel­la olo­suh­teet koh­dil­laan kun Hau­Paa vas­taan aset­tui sar­ja­kol­mo­nen SJK omal­la hie­nol­la sta­dio­nil­laan. Otte­lu pysyi pää­osin Hau­Pan hal­lin­nas­sa koti­jouk­ku­een kes­kit­tyes­sä vastahyökkäyksiin.

Vii­mei­sen kent­tä­kol­man­nek­sen rat­kai­sut ja vii­meis­te­ly jäi­vät kui­ten­kin hie­man vajaak­si ja lop­pu­tu­lok­se­na oli 1–1 tasapeli.

Tämä­kin peli läh­ti käyn­tiin mal­lik­kaas­ti Hau­Pan jouk­ku­eel­ta ja alus­sa saa­tiin luo­tua hyvää pai­net­ta SJK pää­tyyn. SJK kipusi kui­ten­kin mukaan peliin hyvin toi­mi­neel­la präs­sil­lään ja nopei­den hyök­kä­jien­sä avul­la sai­kin luo­tua vaa­ral­li­sia tilanteita.

Iida Esko­la Hau­Pan maa­lil­la otti kui­ten­kin tar­vit­ta­vat tor­jun­nat. Avaus­jak­son ainoa maa­li tuli har­vi­nai­sel­la taval­la, kun SJK:n pelaa­ja pyr­ki syöt­tä­mään lähes puo­les­ta ken­täs­tä pai­neen alla pal­loa takai­sin maa­li­vah­dil­leen. Pal­lo otti ennen otte­lun alkua kas­tel­lus­ta teko­nur­mes­ta pari terä­vää pomp­pua ja lipui omaan maa­liin. Lie­kö tämä ollut syy­nä sii­hen, ettei puo­lia­jal­le luvat­tua ken­tän kas­te­lua suo­ri­tet­tuk­kaan uusiksi.

Toi­sel­la jak­sol­la peli aal­toi­li pääs­tä pää­hän. Pari­kym­men­tä minuut­tia ennen lop­pua SJK onnis­tui ran­gais­tus­pot­kus­ta tasoit­ta­maan pelin. Otte­lun lopus­sa Rosi­ta Oja lau­koi kul­ma­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta vie­lä hie­non lau­kauk­sen ylä­kul­maan. Maa­li kui­ten­kin hylät­tiin lin­ja­tuo­ma­rin toi­mes­ta, kun pal­lo oli kul­ma­pot­kus­sa ylit­tä­nyt päätyviivan.

Sar­ja­si­joi­tuk­se­na on täl­lä het­kel­lä nel­jäs tila, joten kau­den voi­daan kat­soa suju­neen mai­nios­ti uudis­tu­neel­la joukkueella.

Kau­den vii­mei­nen kotiot­te­lu pela­taan sun­nun­tai­na 2.10. Län­si­tuu­les­sa 14.00 alkaen. Vas­taan aset­tuu nousu­kar­sin­toi­hin val­mis­tau­tu­va RoPS. Ter­ve­tu­loa kat­so­moon, kah­vio arpa­jai­si­neen pal­ve­lee jo hyvis­sä ajoin ennen pelin alkua.