Hyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin 30.9. saak­ka. Suun­ni­tel­ma mää­rit­tää tavoit­tei­ta, toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­ver­kos­toa tule­vil­le vuo­sil­le. Suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta voi­vat antaa palau­tet­ta asuk­kaat, sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den ja pelas­tus­toi­men hen­ki­lös­tö sekä eri sidos­ryh­mät. Suun­ni­tel­ma on esil­lä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een nettisivuilla.

Hyvin­voin­tia­lu­een jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma on raken­net­tu huo­mioi­den Poh­jois-Poh­jan­maan väes­tö­ra­ken­ne ja toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set. Väes­tö ikään­tyy voi­mak­kaas­ti ja pal­ve­lu­tar­peet kas­va­vat. Ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den lisäk­si panos­tus­ta tar­vi­taan las­ten, nuor­ten ja per­hei­den pal­ve­lui­hin sekä mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­hin. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on var­mis­taa laa­duk­kaat, tar­peen mukai­set, vai­kut­ta­vat ja yhden­ver­tai­set sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut Poh­jois-Poh­jan­maan ihmisille.

– Jot­ta onnis­tum­me tavoit­tees­sa, tar­vit­sem­me pal­ve­lu­jen yhteen­so­vi­tus­ta, pal­ve­lu­ra­ken­teen ja ‑ver­kos­ton mer­kit­tä­vää uudis­ta­mis­ta sekä tasa­pai­noi­sen talou­den. Hyvin­voin­tia­lu­een hen­ki­lös­tö­mää­rä ei rii­tä nykyi­seen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mään, mikä näkyy täl­lä­kin het­kel­lä pal­ve­lui­hin pää­sys­sä ja pal­ve­lui­den supis­ta­mi­se­na. Tar­vi­taan vah­vat, riit­tä­väs­ti resur­soi­dut yksi­köt, jois­sa pal­ve­lut toi­mi­vat ja hen­ki­lös­tö voi hyvin. Pal­ve­lui­ta on tar­kas­tel­ta­va koko alu­een näkö­kul­mas­ta ja kun­ta­ra­jois­ta riip­pu­mat­ta siten, että asuk­kai­den yhden­ver­tai­set pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta, sanoo sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­joh­ta­ja Kirs­ti Yli­ta­lo-Kata­jis­to.

Iin ja Kui­va­nie­men osal­ta jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­sa esi­te­tään tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen paik­ko­jen ja akuut­ti­hoi­to­paik­ko­jen vähen­tä­mis­tä Iis­tä sekä lai­tos­hoi­to­paik­ko­jen vähen­tä­mis­tä Iis­tä ja Kuivaniemeltä.

Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos­ta työs­te­tään lausun­to­kier­rok­sel­ta saa­tu­jen kom­ment­tien ja lausun­to­jen perus­teel­la. Tavoit­tee­na on, että alue­val­tuus­to päät­tää jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta lokakuussa.

– Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni asu­kas ja yhteis­työ­kump­pa­ni antaa näke­myk­sen­sä suun­ni­tel­mas­ta jat­koa var­ten, sanoo hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gia- ja talous­joh­ta­ja Anu Vuo­ri­nen.

Suun­ni­tel­ma on mää­rä toteut­taa vai­heit­tain vuo­si­na 2023–2025. Tur­val­li­nen siir­ty­mä luva­taan var­mis­taa niin, että kor­vaa­vat pal­ve­lut ovat toi­min­nas­sa ennen täl­lä het­kel­lä toi­mi­vien pal­ve­lui­den lopet­ta­mis­ta tai lakkauttamista.