Yli-Ii

Kym­me­net ehdok­kaat pyr­ki­vät Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Oulun valtuustoon

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on kulu­val­la vaa­li­kau­del­la ollut Oulu kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa perä­ti 15 val­tuu­tet­tua, jois­ta 12 tavoit­te­lee itsel­leen jat­ko­kaut­ta. Kaik­ki­aan Oulus­sa eri puo­lueil­la on ehdok­kai­ta täl­lä het­kel­lä yhteen­sä rei­lut 600. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta val­tuus­toon hala­ja­vat kym­me­net ehdok­kaat eri puo­luei­den lis­toil­ta. Val­tuus­toon vali­taan 67 val­tuu­tet­tua. Vii­me vaa­leis­sa uudel­leen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon valit­tiin 43 val­tuu­tet­tua, jois­ta uusia oli 24. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iäk­käi­den yksi­näi­syys ja masen­tu­mi­sen uhka huolettaa

Pää­asias­sa vart­tu­neem­paa väkeä kokoa­vien elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen toi­min­ta on ollut hyvin kat­ko­nais­ta jo vuo­den ver­ran. Kokoon­tu­mi­sia ei ole juu­ri pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään, eikä nii­hin toi­saal­ta uskal­le­ta tul­la­kaan. Yhdis­tyk­sis­sä ollaan­kin huo­lis­saan jäsen­ten yksi­näi­syy­des­tä ja masen­tu­mi­sen uhas­ta. Pel­ko­na on myös, että elä­ke­läi­set eivät enää läh­de koto­aan sit­ten­kään kun se oli­si taas mahdollista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kau­pun­ki työl­lis­tää 900 opis­ke­li­jaa kesätöihin

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesä­työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja oulu­lai­sil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le opis­ke­li­joil­le. Kesä­työ­paik­ko­ja on tar­joil­la noin 900. Hakuai­ka päät­tyy 14.3. Työ kes­tää kuukauden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Koro­na näkyy myös kou­lu­po­lii­sin työssä

Yli­kons­taa­pe­li Mer­ja Rasin­kan­gas sekä van­hem­pi kons­taa­pe­li Jark­ko Käh­kö­nen toi­mi­vat kou­lu­po­lii­sei­na Oulus­sa ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa, tär­keim­pä­nä työ­teh­tä­vä­nä on ennal­ta ehkäi­se­vä toi­min­ta koulumaailmassa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus