Yli-Ii

Kie­rik­ki, Iin ilmas­to­työ ja Kult­tuu­ri­kaup­pi­la näky­vät Oulu2026-hankkeessa

Oulu2026-haku­kir­ja jul­kis­tet­tiin juh­lal­li­suuk­sien kera vii­me vii­kol­la. Nyt kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keel­la on edes­sään pii­naa­va odo­tus, sil­lä tou­ko­kuun aika­na valin­ta­lau­ta­kun­ta vie­rai­lee vir­tu­aa­li­ses­ti ehdo­kas­kau­pun­geis­sa ja tekee lopul­li­sen valin­tan­sa vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si kesä­kuun 2. päi­vä­nä. Valin­ta teh­dään Oulun, Savon­lin­nan ja Tam­pe­reen välillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iisi­verk­ko suun­nit­te­lee valo­kui­tua Yli-Iihin

Yli-iiläis­ten tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin on luvas­sa yllät­täen huo­mat­ta­va paran­nus, kun Iin Ener­gian ja Iisi­ver­kon sel­vi­tys- ja tie­do­tus­han­ke valo­kui­dun raken­ta­mi­ses­ta Yli-Iin alu­eel­le käynnistyy. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lo suunnitelmavaiheessa

Yli-Iin uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon han­ke on toteu­tus­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, eikä toteu­tus­suu­ni­tel­mia ole vie­lä hyväk­syt­ty. Oulun ev.-lut. seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus ker­too, että tavoiteaikataulu…