Yli-Ii

Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­net­tiin rei­lut 400 hirvenpyyntilupaa

Suo­men riis­ta­kes­kus Oulu on myön­tä­nyt toi­mia­lu­een­sa vii­del­le hir­vi­ta­lous­a­lu­eel­le yhteen­sä 4 184 pyyn­ti­lu­paa tule­val­le hir­ven­met­säs­tys­kau­del­le. Myön­net­ty lupa­mää­rä on noin 20 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin vuon­na 2020. 

Lue lisää

Lau­an­tai­na viih­dyt­tiin Yli-Iin Pitä­jä­päi­vil­lä – kat­so kesäi­nen kuva­gal­le­ria tapah­tu­mas­ta täältä

Lau­an­tai­na Yli-Iin tori ja sen ympä­ris­tö täyt­tyi iloi­sis­ta kylä­läi­sis­tä, kun Yli-Iin perin­tei­set Pitä­jä­päi­vät start­ta­si­vat aamu­kym­me­nel­tä. Kesäi­nen ja aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li Pitä­jä­päi­vil­le pal­jon kävi­jöi­tä, ja sekä myyn­ti­ko­juil­la että Myl­lyn ympä­ris­tön kah­vio- ja ruo­ka­ko­juil­la kävi koko ajan kaup­pa. Eten­kin Myl­lyn piha­pii­ris­sä sijain­nut viet­na­mi­lai­sen ruo­an koju kerä­si väkeä jonok­si asti.


Tari­nat ja perin­ne­tie­don keruu tem­pai­si­vat mukaansa

Kou­luai­koi­naan Jar­mo Ala­siu­rua inho­si esi­tel­mien pitä­mis­tä ja ainei­den kir­joit­ta­mis­ta. Mis­tä lie joh­tu­nut, mut­ta nyt hän kir­joit­taa kir­jo­ja ja ker­too perin­neil­lois­sa Iijo­ki­var­ren his­to­rias­ta ja naut­tii sitä enem­män, mitä suu­rem­pi on kuulijakunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin Myl­lyn uudet omis­ta­jat Pia Alpi­la ja Mika Varan­ka: tavoit­tee­na Koko Kylän Mylly

Kun Yli-Iin Tai­to­Myl­ly sul­ki oven­sa kesä­kuun alus­sa, herä­si kylä­läis­ten kes­kuu­des­sa huo­li sii­tä, miten koko kylän koh­taa­mis­paik­ka­na toi­mi­neen raken­nuk­sen ja sen toi­min­nan oikein käy. Har­va tie­si, että Myl­ly­ra­ken­nuk­sen omis­ta­juus oli siir­ty­nyt uusiin käsiin jo helmikuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pit­käs­tä aikaa pitäjäpäiville

Yli-iiläi­set pää­se­vät pit­käs­tä aikaa kokoon­tu­maan yhtei­sen tapah­tu­man äärel­le, kun perin­teik­käät Yli-Iin Pitä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 10. hei­nä­kuu­ta kel­lo 10–14. Pitä­jä­päi­viä on jär­jes­tä­mäs­sä Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys, ja paik­ka­na toi­mii tut­tuun tapaan Yli-Iin torin ympäristö.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­muusi­kot soit­ta­vat Kie­ri­kis­sä maanantaina

Oulun kau­pun­gin nuo­ret kesä­muusi­kot soit­ta­vat ilmais­kon­ser­tin Kie­ri­kis­sä ensi maa­nan­tai­na. Kesä­muusi­koi­den kon­sert­ti alkaa kel­lo 12.30 Kie­rik­ki­kes­kuk­sen audi­to­rios­sa. Ohjel­mas­sa on ilois­ta kesä­musiik­kia koti­mai­sis­ta ja englan­nin­kie­li­sis­tä iki­vih­reis­tä nykypäivään.