Toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne ja lähi­pal­ve­lut tär­kei­tä yli-iiläi­sil­le lapsiperheille

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kuuli Yli-Iin lapsiperheiden elämään liittyviä huolia ja tyytyväisyyden aiheita.Kartoituksen tuloksia tullaan käyttämään jatkossa alueen palveluita kehitettäessä. (Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Mannerheimin Lastensuojeluliitto kuuli Yli-Iin lapsiperheiden elämään liittyviä huolia ja tyytyväisyyden aiheita.Kartoituksen tuloksia tullaan käyttämään jatkossa alueen palveluita kehitettäessä. (Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

MLL:n Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri toteut­ti syk­syn aika­na Yli-Iis­sä lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tuk­sen, jon­ka avul­la sel­vi­tet­tiin muun muas­sa arjen suju­vuut­ta, hyvin­voin­tia edis­tä­viä ja haas­ta­via teki­jöi­tä sekä Yli-Iin viih­tyi­syy­teen, arjen tukeen ja pal­ve­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Samal­la kysel­tiin myös toi­vei­ta oman asui­na­lu­een kehit­tä­mi­seen liit­tyen. Vas­taa­via kyse­lyi­tä on toteu­tet­tu aiem­min myös muu­al­la Ran­ta­poh­jan alueella.

Tär­keim­piä asioi­ta yli-iiläis­ten lap­si­per­hei­den elä­mäs­sä yli­pää­tään ovat ter­veys, hyvin­voin­ti, per­he, lähi­su­ku sekä asui­nym­pä­ris­tön viih­tyi­syys ja tur­val­li­suus. Yli-Iis­sä toi­vot­tiin eri­tyi­ses­ti, että Oulun suun­taan saa­tai­siin sään­nöl­li­nen lin­ja-auto­yh­teys nime­no­maan kou­lu­mat­ka­lii­ken­net­tä aja­tel­len. Samoin toi­vot­tiin mak­su­ton­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä las­ten­rat­tai­den kans­sa kul­ke­vil­le. Muun muas­sa Kar­ja­lan­ky­län pyö­rä­tie samoin kuin Iijoen ylit­tä­vän sil­lan pyö­rä­tie näh­täi­siin Yli-Iis­sä tär­kei­nä tule­vai­suu­den investointeina.

Yli-Iin kylän­rai­tin rän­sis­ty­nyt ilme vaa­ti­si yli-iiläis­ten mukaan päi­vit­tä­mis­tä 2020-luvulle. 

Lähi­pal­ve­lut koet­tiin kyse­lys­sä erit­täin tär­keik­si, ja toi­vee­na onkin, että nii­den tuli­si nykyis­tä parem­min löy­tyä omal­ta asui­na­lu­eel­ta. Kyse­lys­sä nos­tet­tiin esil­le muun muas­sa toi­ve ham­mas­hoi­don pop-up-pal­ve­luis­ta myös aikui­sil­le sekä esi­mer­kik­si päi­viys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lui­den saa­mi­nen Yli-Iihin edes ker­ran viikossa. 

Yli-Iis­sä toi­vot­tiin myös eri­lai­sia koko per­heel­le suun­nat­tu­ja, tois­tu­via tapah­tu­mia. Alle kou­lui­käi­sil­le toi­vot­tiin lisää toi­min­taa seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mien lisäk­si. Sekä lap­sil­le että aikui­sil­le halut­tai­siin enem­män mah­dol­li­suuk­sia mie­lek­kää­seen vapaa-ajan toi­min­taan. Esi­mer­kik­si Tan­ni­laan toi­vot­tiin lisää ohja­tun ryh­mä­lii­kun­nan mah­dol­li­suuk­sia. Nuo­ril­le tah­dot­tiin lisää kokoon­tu­mis­paik­ko­ja ulko­sal­le. Lisäk­si haa­veis­sa on fri­bee­gol­fa­lu­een toteu­tu­mi­nen Yli-Iihin.

Esiin nousi myös toi­ve toi­mi­vis­ta, homeet­to­mis­ta ja sisäil­mal­taan siis­teis­tä var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen tilois­ta. Täl­lä toi­veel­la vii­ta­taan sii­hen, että suun­ni­tel­mis­sa ole­van moni­toi­mi­ta­lon pikai­nen toteu­tus on alu­een asuk­kail­le tär­keä. Valo­kui­tua­kin alu­eel­le tahdottaisiin.

Kyse­lyn vas­tauk­sis­sa esi­tet­tiin myös, että yli-iiläi­sil­le lap­si­per­heil­le mak­set­tai­siin erik­seen jotain tukea, jot­ta alu­eel­la saa­tai­siin lisää perheitä.

Yli-iiläi­set per­heet toi­voi­vat jat­kos­sa saa­van­sa enem­män apua eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten kas­vuun, kehi­tyk­seen ja hyvin­voin­tiin liit­tyen. Har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisäk­si tätä voi­si kehit­tää saa­mal­la tukea ter­vey­teen ja mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Myös talou­del­li­sen toi­meen­tu­lon ongel­mat nousi­vat esiin yli-iiläis­per­hei­den tuen ja avun kehit­tä­mis­tar­pei­ta kysyttäessä.

Kii­tos­ta yli-iiläi­set antoi­vat kyse­lys­sä muun muas­sa yhteis­työs­tä kodin ja päi­vä­ko­din tai kou­lun väli­ses­tä yhteis­työs­tä. Kii­tos­ta sai myös neu­vo­lan hen­ki­lö­kun­ta. Kir­jas­to­pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­mi­nen näh­dään Yli-Iis­sä ensiar­voi­sen tärkeänä. 

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton kar­toi­tuk­seen vas­ta­si yhteen­sä 49 Yli-Iin alu­eel­la asu­vaa lap­si­per­het­tä, eli yhteen­sä noin 37 pro­sent­tia alu­eel­la asu­vis­ta per­heis­tä, joil­la on alle 18-vuo­tiai­ta lap­sia. Vas­taa­ja­per­heis­sä oli yhteen­sä 113 koto­na asu­vaa lasta.