Yli-Ii

Ilois­ta miel­tä riit­ti Kie­ri­kin Kiepillä

Ismo Piri Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mä tiis­­tai-illan Kie­ri­kin Kiep­pi ‑tapah­tu­ma oli mones­sa suh­tees­sa onnis­tu­nut. Myrs­ky laan­tui, sade ehti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.

Lue lisää

Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan vih­doin ylei­söl­le – näyt­te­lyn vii­mei­set teok­set saa­tiin rajan yli Suo­meen poikkeusluvalla

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­seen on saa­pu­nut näy­til­le har­vi­nais­ta tai­det­ta. Venä­läi­sen tai­de­maa­la­rin Boris Jeflo­vin Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan ylei­söl­le ensi maa­nan­tai­na lau­an­tain pie­nen ava­jais­ti­lai­suu­den saat­te­le­ma­na. Kie­ri­kin näyt­te­ly on ensim­mäi­nen, jos­sa Boris Jeflo­vin tai­det­ta on esil­lä yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Suomessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi lausun­ton­sa Yli-Iin monitoimitalosta

Yli-Iin suur­alu­een pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si on tut­kit­tu terveys‑, päiväkoti‑, kirjasto‑, van­hus­pal­ve­lu­jen sekä tue­tun asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, kun nykyi­nen raken­nus­kan­ta on tulos­sa perus­kor­jausi­kään. Suun­ni­tel­mis­sa tode­taan, että alu­een molem­mat päi­vä­ko­dit, kir­jas­to, pal­ve­lu­kes­kuk­sen sekä hyvin­voin­ti­pis­teen pal­ve­lut voi­tai­siin siir­tää suun­ni­tel­tuun rakennukseen. 


Tan­ni­laan suun­ni­tel­laan luistelukenttää

Tan­ni­lan met­säs­tys­seu­ra ry pyy­si Oulun kau­pun­kia muut­ta­maan sen Yli-Tan­ni­lan toi­mi­ta­lon kiin­teis­tön maan­vuo­kra­so­pi­mus­ta. Laa­jen­nus­ta pyy­det­tiin, kos­ka yhdis­tys halu­aa raken­taa pai­kal­le luis­te­lu­ken­tän lähia­luei­den asuk­kai­den käyttöön. 


Kie­ri­kin uusi museo­leh­to­ri aloit­ti työs­sään – Iiläi­nen Han­na Puo­lak­ka naut­tii his­to­rian elä­väk­si tekemisestä

Kie­rik­ki on tul­lut tutuk­si iiläi­sel­le arkeo­lo­gil­le Han­na Puo­la­kal­le vuo­sien mit­taan vapaa­eh­tois­työn kaut­ta. Iin kun­nal­la osa-aikai­se­na museon­hoi­ta­ja­na aiem­min ollut Puo­lak­ka aloit­ti vas­ti­kään Kie­rik­ki­kes­kuk­sen uute­na museo­leh­to­ri­na Sami Vil­jan­maan rinnalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iis­sä jär­jes­te­tään valo­kui­tuin­fo­ja — “Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tus muut­tuu tilauksiksi”

Iisi­verk­ko ja Iin Ener­gia suun­nit­te­le­vat valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Yli-Iihin. Yli-Iiläi­sil­lä on nyt mah­dol­li­suus tutus­tua valo­kui­tuun Iisi­ver­kon info­pis­teil­lä, joi­ta jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Yli-Iitä hei­nä­kuun alkuun asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan vaa­li­gal­lup Kii­min­gis­tä, Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Ran­ta­poh­ja kysyi jou­kol­ta alu­een­sa asuk­kai­ta aiko­vat­ko he äänes­tää ja mikä on heil­le tär­kein asia tule­val­la vaalikaudella.

Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä vapaa-ajan asuk­kaa­na asu­va heruk­ka­lai­nen Toi­vo Lies­ka aikoo ehdot­to­mas­ti äänes­tää tule­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa. Hän toi­voo, että yksi­tyis­tei­den asiat ja tuke­mi­nen saa­tai­siin parem­mal­le tolal­le jat­kos­sa. Myös ter­veys­pal­ve­lut pitäi­si hänen mie­les­tään hoi­taa parem­min syr­jäi­sem­mil­lä kylillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus