Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Kyn­kään­suon tuu­li- ja aurin­ko­voi­mas­ta Yli-Iissä

Neo­va Oy, 1.1.2023 alkaen Vapo Ter­ra Oy, suun­nit­te­lee Kyn­kään­suon tuu­li- ja aurin­ko­voi­ma-alu­een raken­ta­mis­ta Yli-Iihin. Kaa­va-alu­eel­le suun­ni­tel­laan enin­tään 15 tuu­li­voi­ma­lan ja enin­tään 140 heh­taa­rin laa­juis­ta aurin­ko­voi­ma-alu­een rakentamista.

Kyn­kään­suon noin 1 800 heh­taa­rin osay­leis­kaa­va-alue sijait­see noin 18 kilo­met­riä Yli-Iin kes­kus­tas­ta ja noin nel­jä kilo­met­riä Tan­ni­las­ta koil­li­seen. Kaa­va-alue rajau­tuu poh­joi­ses­ta Iin kun­nan­ra­jaan ja Pudas­jär­ven kun­nan­ra­jaan on etäi­syyt­tä lähim­mil­lään noin kak­si kilometriä.

Tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Yli-Iin Kyn­kään­suon tuu­li- ja aurin­ko­voi­ma-alu­een osay­leis­kaa­van osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä YVA-menet­te­lyn arvioin­tioh­jel­mas­ta pide­tään 13.12. kel­lo 18–20 Yli-Tan­ni­lan toi­mi­ta­lol­la Laak­so­lan­tie 11, 91240 Tan­ni­la. Kah­vi­tar­joi­lu alkaa kel­lo 17.30. Tilai­suu­teen on myös etä­osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suus. Link­ki jul­kais­taan kau­pun­gin verk­ko­si­vul­le sekä ympä­ris­tö­hal­lin­non verkkosivulle.

Hank­keen osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma on jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä 30.11.2022–9.1.2023 väli­sen ajan Oulun Ympä­ris­tö­ta­lol­la, Iisi-aree­nal­la, Pudas­jär­ven kau­pun­gil­la sekä hank­keen nettisivuilla.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.