Län­si­tuu­len kou­lu­lais­ten ja mies­kuo­ron yhteis­kon­sert­ti: “Nyt syt­tyy valot tuhannet”

Tun­nel­ma tii­vis­tyy Län­si­tuu­len kou­lul­la Hau­ki­pu­taal­la. Alka­mas­sa on 3. luok­kien ja Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron yhteis­har­joi­tuk­set tule­vaa kon­sert­tia var­ten. H‑hetki lähes­tyy, sil­lä kuo­ro­jen yhtei­nen kon­sert­ti “Nyt syt­tyy valot tuhan­net” jär­jes­te­tään kou­lul­la tiis­tai­na 13.12.

Idea yli­su­ku­pol­vi­ses­ta yhteis­kon­ser­tis­ta on uusi niin kou­lun kuin mies­kuo­ron­kin osal­ta. Idean äiti luo­kan­opet­ta­ja Kir­si Kak­ko sanoi, että oppi­lai­den kans­sa on lau­let­tu pal­jon jo ykkös­luo­kal­ta läh­tien, mis­tä syn­tyi aja­tus esiin­ty­mi­ses­tä ja konsertista.

Kak­ko otti yhteyt­tä mies­kuo­ro­lai­siin jo kevääl­lä ja siel­lä oltiin heti innos­tu­nei­ta läh­te­mään mukaan. Muka­na kuo­ro­pro­jek­tis­sa on Län­si­tuu­len kou­lun kol­me kol­mos­luok­kaa eli yhteen­sä noin 60 oppilasta.

– Aloi­tim­me har­joit­te­lun oppi­lai­den kans­sa jo syk­syl­lä ja ohjel­mas­sa on ollut myös yhteis­har­joi­tuk­sia mies­kuo­ron kans­sa, ker­toi luo­kan­opet­ta­ja Jaak­ko Luuk­ko­nen, joka säes­tää kon­ser­tis­sa pia­nol­la ja on kes­kei­ses­ti muka­na hio­mas­sa ja ohjaa­mas­sa musi­soin­tia. Luo­kan­opet­ta­ja Vii­vi Pulk­ki­nen on myös muka­na luot­saa­mas­sa konserttia.

Opet­ta­jat kehu­vat oppi­lai­ta aktii­vi­suu­des­ta ja innos­ta heit­täy­tyä täy­sil­lä mukaan.

– Tämän poru­kan kans­sa saa­toim­me läh­teä vetä­mään tätä isoa pro­jek­tia. Yhdes­sä oppi­lai­den kans­sa olem­me teh­neet pal­jon musiik­kia, omia kap­pa­lei­ta ja musiik­ki­ää­ni­tyk­siä, ker­toi Jaak­ko Luukkonen.

– Musii­kis­ta saa­daan val­miuk­sia myös mui­hin oppiai­nei­siin kun lue­taan nuot­te­ja, ope­tel­laan sano­ja ja nii­den muistamista.

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron puheen­joh­ta­ja Jan­ne Hau­ta­la ker­toi vii­me vii­kon tiis­tai-illan yhteis­har­joi­tus­ten lomas­sa, että kuo­ro­lai­set ovat tosi innois­saan voi­des­saan esiin­tyä yhdes­sä las­ten kans­sa. Kon­ser­tin ajan­koh­dak­si vali­koi­tui jou­lu­na­lusai­ka, jol­loin ohjel­maan saa­daan tal­vi­sia ja jou­lui­sia lau­lu­ja. Nii­tä esi­te­tään kuo­roi­na yhdes­sä ja erik­seen. Muka­na on myös yhteis­lau­lua ylei­sön kanssa.

Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ros­sa on kol­mi­sen­kym­men­tä lau­la­jaa. Koro­na-aika verot­ti kuo­ro­toi­min­taa­kin ja lau­la­jia jäi pois. Nyt toi­vo­taan, että kuo­ron rivei­hin saa­daan uusia lau­la­jia. Mukaan voi tul­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä jos tyk­kää lau­la­mi­ses­ta ja on halua oppia ja kehit­tyä. Sitou­tu­mis­ta kui­ten­kin tarvitaan.

Yhteis­työ Län­si­tuu­len kou­lun kans­sa ja yhtei­nen kon­sert­ti voi omal­ta osal­taan tuo­da uut­ta pot­kua mies­kuo­rol­le, uskoo Hau­ta­la. Hän on aloit­ta­nut kuo­ron uute­na puheen­joh­ta­ja­na kulu­va­na vuon­na. Mai­nei­kas kuo­ro on perus­tet­tu jo vuon­na 1934.

– Ehkä näis­tä kou­lu­lais­ten van­hem­mis­ta joku voi saa­da kipi­nän lau­la­mi­seen ja ehkä tule­vai­suu­des­sa joku oppi­lais­ta on kuo­ro­lai­nen, toi­voo Hautala.

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Mih­kel Kol­dits on hän­kin innois­saan yhtei­ses­tä kon­ser­tis­ta las­ten kanssa.

– Yhdes­sä lau­la­mi­nen eri suku­pol­vien kes­ken on erit­täin tär­ke­ää! Me sen tie­däm­me, mut­ta lap­set eivät sitä ehkä vie­lä hok­saa, mut­ta mer­ki­tys kir­kas­tuu myö­hem­min, sanoi Koldits.

Hän oli vai­kut­tu­nut oppi­lai­den lau­lu­tai­dois­ta ja val­miuk­sis­ta ja innos­ta kou­lul­la yhteis­kon­sert­tiin, jos­ta tulee var­mas­ti hie­no kokonaisuus.

Tule­va kon­sert­ti jän­nit­tää hie­man kol­mas­luok­ka­lai­sia Enniä, Eedi­tiä, Hil­laa, Kert­tua ja Jan­na S:ää. Mut­ta ei pal­jon, he vakuut­ta­vat. On muka­vaa lau­laa eri­lai­sia kap­pa­lei­ta ja vie­lä yhdes­sä mies­kuo­ron kans­sa. Osa oppi­lais­ta saa lau­laa kon­ser­tis­sa myös mik­ro­fo­niin, mikä tytöis­tä tun­tuu hie­nol­ta. Jokai­sel­la on mie­lui­sia suo­sik­ki­kap­pa­lei­ta ohjelmassa.

Soit­ti­mia on muka­na kuten kel­lo­pe­le­jä, ksy­lo­fo­ne­ja, bas­so ja cajon-rum­pu. Tytöt ker­to­vat, että he har­ras­ta­vat musiik­kia kou­lus­sa, mut­ta jot­kut oppi­laat lau­la­vat myös Hau­ki­pu­taan lapsikuorossa.

Tie­dos­sa jo on, että van­hem­pia, sisa­ruk­sia, mum­mo­ja ja pap­po­ja on tulos­sa kon­sert­tiin. Kon­sert­ti on kai­kil­le avoin.

Oppi­laat pukeu­tu­vat kon­ser­tis­sa väri­tyk­sel­tä yhte­näi­siin vaat­tei­siin ja osas­sa ohjel­maa näh­dään myös tont­tu­pu­ku­ja. Muka­na on kynt­ti­löi­tä ja lyh­ty­jä tuo­mas­sa jou­lun tunnelmaa.

Opet­ta­ja Kir­si Kak­ko ker­too, että kon­ser­tis­sa mik­saa­ji­na toi­mi­vat kou­lun enti­set oppi­laat ja nykyi­set lukion kak­kos­luok­ka­lai­set Jere Rema­he, Aaro Tolo­nen ja Lee­vi Barck.

– Hie­noa, että saa­tiin pojat mukaan, iloit­see Kakko.

“Nyt syt­tyy valot tuhan­net” kon­sert­ti alkaa Län­si­tuu­len kou­lun salis­sa tiis­tai­na 13.12. kel­lo 18. Lip­pu­jen hin­nat ovat 10 ja 5 euroa. Ennak­ko­myyn­ti alkoi jo hyvis­sä ajoin, mut­ta lip­pu­ja saa myös ovelta.

Tun­nel­mia harjoituksista:

Oppi­laat ja mies­kuo­ro­lai­set aset­tui­vat yhteis­ku­vaan har­joi­tuk­sen jäl­keen Län­si­tuu­len kou­lun saliin, joka on näyt­tä­mö­nä myšs tule­vas­sa kon­ser­tis­sa 13.12.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.