Itse­näi­syys­päi­vää vie­te­tään epä­va­kai­ses­sa ja vaih­te­le­vas­sa säässä

Itsenäisyyspäivän sää vaikuttaa tavanomaiselta.Itsenäisyyspäivän sää vaikuttaa tavanomaiselta.

Ilma­tie­teen lai­tok­sen maa­nan­tai­na 5. jou­lu­kuu­ta teke­män ennus­teen mukaan itse­näi­syys­päi­vän sää on suu­res­sa osas­sa maa­ta epävakainen.

– Poh­jo­las­sa vai­kut­taa laa­ja-alai­nen mata­la­pai­ne, ja sen myö­tä sää on ver­ra­ten epä­va­kais­ta ja pil­vis­tä, sanoo Ilma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vä meteo­ro­lo­gi Jari Tuo­vi­nen.

Ete­lä­ran­ni­kon tun­tu­mas­sa ja maan kaak­kois­osas­sa sate­lee vähän lun­ta. Myös poh­joi­ses­sa saa­daan itse­näi­syys­päi­vän kulues­sa ajoit­tain lumi­sa­det­ta. Tiis­tain aika­na uut­ta lun­ta ker­tyy 2‒6 sent­ti­met­riä, eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Ete­lä-Lap­piin. Maan kes­ki­vai­heil­la on pää­osin pou­taa, ja län­si­ran­ni­kol­la myös pil­vi­pei­te rakoilee

Itse­näi­syys­päi­vä­nä ete­län­puo­lei­nen tuu­li on Lap­pia lukuun otta­mat­ta heik­koa tai koh­ta­lais­ta. Läm­pö­ti­lat ovat ajan­koh­taan näh­den tavan­omai­sia. Läm­pö­ti­la on ran­nik­ko­seu­dul­la pää­osin nol­lan asteen vai­heil­la, muu­al­la maas­sa pak­ka­nen vaih­te­lee ‑1:n ja ‑6 asteen välillä.

Kes­ki­vii­kon vas­tais­ta yötä koh­den sää pää­osin pou­taan­tuu. Kes­ki­vii­kon aika­na maa­ham­me saa­puu uusi lumi­sa­dea­lue kaa­kos­ta, jon­ka yhtey­des­sä lumi­sa­de on ajoit­tain sakeaa.

Itse­näi­syys­päi­vä­nä läm­pö­ti­la on tyy­pil­li­ses­ti maan ete­lä- ja län­sio­sis­sa hie­man suo­jan puo­lel­la, maan itä- ja poh­joi­so­sis­sa on yleen­sä pak­kas­ta. Öisin Lapis­sa on usein yli ‑10 astet­ta, ete­läs­sä ja län­nes­sä­kin läm­pö­ti­la on yöl­lä yleen­sä pak­ka­sen puo­lel­la. Lun­ta on koko maas­sa ran­nik­ko­seu­tu­ja ja maan lou­nais­osaa lukuun ottamatta.

Suo­men his­to­ri­aan mah­tuu sään puo­les­ta monen­lai­sia itse­näi­syys­päi­viä. Eri­tyi­sen kyl­mää oli muun muas­sa vuo­si­na 1973 ja 1985, jois­ta jäl­kim­mäi­se­nä Sal­las­sa mitat­tiin ‑37,6 astet­ta. Lau­him­mat itse­näi­syys­päi­vät ovat olleet vuon­na 2015, jol­loin Maa­rian­ha­mi­nas­sa mitat­tiin 11,1 astet­ta, ja 2006, jol­loin Salos­sa mitat­tiin 10,8 astetta.

Vii­me vuon­na itse­näi­syys­päi­vää vie­tet­tiin ajan­koh­taan näh­den kyl­mäs­sä sääs­sä. Alin läm­pö­ti­la oli maan ete­lä- ja kes­kio­sas­sa ‑10:n ja ‑20 asteen välil­lä, maan poh­jois­osas­sa ‑20:n ja ‑35 asteen välil­lä. Var­sin­kin maan län­sio­sas­sa oli monin pai­koin ajan­koh­taan näh­den poik­keuk­sel­li­sen kyl­mää. Sää oli suu­res­sa osas­sa maa­ta pou­tai­nen, lähin­nä maan ete­lä- ja kes­kio­sas­sa saa­tiin heik­koa lumi­sa­det­ta. Lun­ta oli maas­sa ylei­ses­ti maan lou­nais­osaa lukuun ottamatta.