Päi­vä­ko­dil­le tont­ti­va­raus Kelloon

Sie­vi Hyvin­voin­ti­ti­lat Oy:llä on suun­ni­tel­mis­sa raken­taa päi­vä­ko­ti Kel­lon. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan 30.11. vara­ta ja vuo­kra­ta yri­tyk­sel­le pal­ve­lu­ton­tin Vaa­ja­tie 25:stä. Haki­jan tar­koi­tus on raken­taa ton­til­le 3–4 ryh­mäi­nen päi­vä­ko­ti. Päi­vä­ko­ti toteu­tet­tai­siin vuo­kra­han­kin­ta­na siten, että päi­vä­ko­ti­toi­min­nas­ta vas­taa Päi­vä­ko­ti Nape­ro­vak­ka Ky, joka vuo­kraa tilat Sie­vi Hyvin­voin­ti­ti­lat Oy:lta. Varaus on voi­mas­sa 30.4.2023 saakka.

Päi­vä­ko­ti Nape­ro­va­kal­la on täl­lä het­kel­lä kak­si päi­vä­ko­tia, toi­nen Mar­tin­nie­mes­sä ja toi­nen Kel­los­sa. Kel­lon päi­vä­ko­din toi­min­nat siir­ret­täi­siin tähän uuteen päiväkotirakennukseen.

Oulun kau­pun­gin katu­va­lais­tuk­sen kun­nos­sa­pi­don ura­koit­si­jak­si yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­si Des­tia Oy:n vuo­sil­le 2023–2027.

Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een ja Kivi­kou­lun ton­tin kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä jätet­tyyn kes­kus­tan ja kokoo­muk­sen val­tuu­tet­tu­jen teke­mään aloit­tee­seen annet­tiin vas­ti­ne. Jo aiem­min esil­le tuo­dun yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den arvion mukaan asun­to­tuo­tan­to­ta­voit­tei­den näkö­kul­mas­ta Kii­min­ki­jo­ki­ran­nan urhei­lu­ken­tän asuin­ra­ken­ta­mi­nen ei ole välttämätöntä15–20

vuo­teen. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den aiem­man lin­jauk­sen mukaan urhei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen nykyi­sel­le pai­kal­le oli­si jär­ke­vää, mikä­li kent­tä voi­daan pitää pai­koil­laan vähin­tään 20 vuotta.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan 30.11. hyväk­sy­män vas­ti­neen mukaan ole­mas­sa ole­van urhei­lu­ken­tän alue on edel­leen tar­koi­tus kaa­voit­taa asu­mi­seen. Alu­eel­le on tar­koi­tus teet­tää perus­sel­vi­tyk­siä vuo­den 2023 aika­na. Kaa­voi­tus voi­daan aloit­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sien puit­teis­sa sel­vi­tys­ten val­mis­tut­tua. Uuden urheilu‑, lii­kun­ta- ja vir­kis­ty­sa­lu­een kaa­voi­tus­työn jat­ka­mi­sen edel­ly­tyk­siä ja sijain­tia on tar­kas­tel­ta­va uudel­leen yhdes­sä lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kanssa.

Nykyis­tä urhei­lu­kent­tää ja Tor­pan­mäen uut­ta urhei­lua­luet­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­mat tar­ken­tu­vat ensi maa­nan­tai­na kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa, jos­sa äänes­te­tään val­tuu­tet­tu­jen talous­ar­vioon ja talous­suun­ni­tel­maan jät­tä­mis­tä muu­tos­esi­tyk­sis­tä. Poh­jae­si­tyk­se­nä on inves­toin­ti­va­raus nykyi­sen urhei­lu­ken­tän kunnostamiseksi.

Kan­na­te­tut muu­tos­esi­tyk­set talous­ar­vioon jätet­tiin 28.11. sii­tä, että Tor­pan­mäen suun­ni­tel­maa jat­ke­taan ja käyn­nis­te­tään nykyi­sen urhei­lu­ken­tän alu­een kaa­voi­tus asun­to­ra­ken­ta­mi­seen aiem­pien visioi­den mukaan. Esi­tys jätet­tiin myös aika­li­sän otta­mi­ses­ta eri vaih­toeh­to­jen jatkoselvittelyille.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.