Toi­mit­ta­jal­ta

Sata lasis­sa

Kenel­tä­kään ei ole var­mas­ti jää­nyt huo­maa­mat­ta, että tänä vuon­na Suo­mi täyt­tää 100 vuot­ta. Voi vain ihme­tel­lä ja ihas­tel­la sitä ideoit­ten…

Lue lisää

Sota­ve­te­raa­ne­ja kun­nioi­te­taan

Huo­men­na vie­te­tään Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­­tis­­juh­­laa. Päi­vää juh­lis­te­taan koko maas­sa ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la esi­mer­kik­si sep­pe­leen­las­kuil­la san­ka­ri­hau­taus­mail­le. Monin pai­koin muka­na on alu­een…

Lue lisää

Tar­jol­la muun­nel­tua totuut­ta

Teea Tun­tu­ri Uuden Oulun eri suur­aluei­den asuk­kail­le on tar­jol­la monen­lai­sia kun­ta­lais­kuu­le­mi­sen tilai­suuk­sia. On muun muas­sa kaa­voi­tus­pro­ses­sien esit­te­lyä, yhteis­työ­ryh­män kokouk­sia ja…

Lue lisää

Potun­nos­ton aikaan

Pot­tu­ja, pot­tu­ja. Nii­tä on tul­lut syö­tyä vuo­si­kym­men­ten mit­taan tuhan­sia kilo­ja. Vie­lä 1950-luvun lopul­la suo­ma­lai­nen söi vuo­des­sa lähes 200 kiloa peru­naa,…

Lue lisää

Pih­la­jaa purk­kiin

Pih­la­jan­mar­jo­ja on aina­kin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la nyt niin pal­jon, että sil­miin ottaa. Moni tun­tuu poh­ti­van, mitä kaik­kea tuos­ta mar­ja­mää­räs­tä voi­si teh­dä.…


Nyt­hän on pian vaa­lit!

Olet­te­ko huo­man­neet. Suo­mes­sa käy­dään muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä tär­keät vaa­lit, jois­sa kan­sa­lai­set valit­se­vat maal­leen mer­kit­tä­vim­män yksit­täi­sen ulko­po­liit­ti­sen toi­mi­jan. Pre­si­den­tin­vaa­lien ensim­mäi­nen kier­ros…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Sai­si­ko olla veris­tä vege­pih­viä

Sei­son lähi­kau­pan eines­hyl­lyn äärel­lä käsi hamu­ten  jau­he­li­ha­pa­ket­tia. Mie­leen muis­tuu nais­ten­leh­den jut­tu tämän het­ken hit­ti­ruu­is­ta, jot­ka vai­kut­ti­vat aika eris­kum­mal­li­sil­ta. Var­maan ainek­sia…


Yrit­tä­jän päi­vää

Suo­mes­sa vie­tet­tiin Yrit­tä­jän päi­vää kulu­van vii­kon tiis­tai­na. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on nos­taa esiin yrit­tä­jyyt­tä ja eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jiä. On hie­no asia, että…


Vasi­koi­ta ja maa­seu­dun tuok­su­ja

Ensim­mäi­sen palk­ka­ni hain Jämi­jär­ven kun­nan­vi­ras­tos­ta rus­keas­sa kir­je­kuo­res­sa jos­kus 1980-luvun lop­pu­puo­lel­la. Tili­ni tein tuol­loin maa­ta­lous­lo­mit­ta­mal­la suku­lais­ta­los­sa. Aamui­nen navet­ta, heräi­le­vä läm­pöi­nen tun­nel­ma,…


Asen­ne syk­sy­myön­tei­sek­si

Yhtäk­kiä tuli taas aika, jol­loin pih­la­jan­mar­jat kyp­sy­vät, jäl­ki­kas­vu muut­taa takai­sin opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le, kesä­toi­mit­ta­jat läh­te­vät, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sit alka­vat ja lei­vi­nuu­niin on syty­tet­tä­vä…