Toi­mit­ta­jal­ta

Jotain uut­ta, jotain van­haa

Jou­dum­me tasa­pai­noi­le­maan jat­ku­vas­ti van­han säi­lyt­tä­mi­sen ja eteen­päin mene­mi­sen välil­lä. Van­ha vaa­te voi hyvin hoi­det­tu­na säi­lyt­tää arvon­sa, mut­ta koin­ruu­ak­si jätet­ty­nä se…


Loma päät­tyi, kesä alkoi

Loma päät­tyi ja kel­jut­taa kovas­ti, kun sää­kin kehit­tyi lopul­ta kesäk­si. Sai­si­ko töi­hin­pa­luu­har­mi­tuk­sen perus­teel­la saik­kua? No, onnek­si ei tai­da saa­da, vaik­ka…


Eto­vaa kom­men­toin­tia

Teea Tun­tu­ri Somes­sa kom­men­toin­ti on vii­me päi­vi­nä yhä useam­min saa­nut minut voi­maan pahoin. Pus­ka­ra­diot ja muut avoi­met foo­ru­mit ovat aikuis­ten…
Vii­ni­vaa­ral­le on aika etsiä vaih­toeh­to

Oulun kan­ta­kau­pun­gis­sa juo­daan ja käy­te­tään etu­pääs­sä Oulu­joes­ta otet­tua vet­tä. Taka­vuo­si­kym­me­ni­nä veden laa­tua moi­tit­tiin kovas­ti­kin, mut­ta nyky­ai­kais­ten puh­dis­tus­me­ne­tel­mien myö­tä sii­tä on…Hei­nä­kuus­sa pit­kät kal­sa­rit jalas­sa

Tasan eivät käy onnen­lah­jat kesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­lä säi­den suh­teen. Olen osal­lis­tu­nut kym­me­niin kesäi­siin mark­ki­na­ta­pah­tu­miin, mut­ta ker­taa­kaan en ole vie­lä tar­vin­nut pit­kiä…


Koi­te­li, Oulun hel­mi?

Teea Tun­tu­ri Kii­min­gis­sä Koi­te­lin­kos­kel­la mat­kai­li­joi­den mää­rä on vii­me vuo­sien ajan ollut nousus­sa. Ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sia on paran­net­tu ja monen­lais­ta toi­min­taa­kin on tar­jol­la.…