Toi­mit­ta­jal­ta: Mais­tui­si­ko rös­sy­pot­tu, her­ne­keit­to vai nuudelikulho?

Kat­sauk­set vuo­den 2024 ruo­kat­ren­dei­hin ker­to­vat, että perin­ne­ruu­at ovat teke­mäs­sä paluu­ta nuo­rem­man­kin väen ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta samal­la yhä kir­ja­vam­mat ruo­ka­tuu­lah­duk­set maa­il­mal­ta val­taa­vat alaa – outoi­ne nimi­neen ja uusi­ne makue­lä­myk­si­neen. Usein ruo­ka­kau­pas­sa jou­tuu­kin ihmet­te­le­mään huu­li pyö­reä­nä, mitä ne kaik­ki uudet tuot­teet oikein ovat.

Nyt voim­me olla ruo­kat­ren­dien aal­lon har­jal­la syö­mäl­lä ruo­kam­me kor­keas­ta kul­hos­ta, johon voi kasa­ta mil­tei­pä mitä vaan. Jos nuu­de­lit pää­se­vät jääh­ty­mään, ei hait­taa, sil­lä var­sin­kin kyl­mät nuu­de­lit ovat nyt in. Smoot­hie, kah­vi ja tee on jo pitem­pään ollut muo­di­kas­ta juo­da pil­lil­lä enti­van­hais­ta lasis­ta säi­lön­tä­purk­kia muis­tut­ta­vas­ta kupista.

Kotei­hin tilat­ta­vat val­miit ruo­ka­bok­sit resep­tei­neen ja tar­ve­ai­nei­neen lisää­vät suo­sio­taan. Myös kaup­po­jen val­miit ate­riat ja ruu­an kotiin­kul­je­tuk­set hel­pot­ta­vat arjen kii­reis­sä. Monet halua­vat sääs­tää aikaa ja ovat val­mii­ta mak­sa­maan pal­ve­lus­ta. Syr­jä­ky­lil­lä robo­tit eivät pör­rää kul­jet­ta­mas­sa ruo­kaos­tok­sia ja ravin­to­lois­ta “vol­ta­tuis­ta” annok­sis­ta voi vain haa­veil­la. Arjen hel­pot­ta­jak­si ja omien aivo­jen sääs­tä­mi­sek­si on tul­lut myös teko­ä­ly, jol­la voi laa­di­tut­taa ostos­lis­tan ja kysyä ruokasuosituksia.

Oli­vat­pa muo­ti­vir­tauk­set mit­kä tahan­sa, perin­tei­set suo­ma­lai­set koti­ruu­at pitä­ne­vät pin­tan­sa. Valt­tei­na ovat yksin­ker­tai­set raa­ka-aineet, edul­li­nen hin­ta ja ehkä myös syväl­tä muis­tois­ta kum­pua­vat maku­tot­tu­muk­set. Myös monet lou­nas­ra­vin­to­lat ovat huo­man­neet, että lohi‑, rös­sy­pot­tu- ja her­ne­keit­to­päi­vät ovat suo­sit­tu­ja. Tors­tai­päi­vä on usein pyhi­tet­ty her­ne­kei­tol­le. Mik­si juu­ri torstai?

Yhden teo­rian mukaan päi­vä liit­tyy kato­li­seen perin­tee­seen, jos­sa per­jan­tai oli paas­to­päi­vä. Ennen sitä piti syö­dä tuh­tia ja täyt­tä­vää ruo­kaa. Poh­joi­sen perin­ne­ruo­ka rös­sy­pot­tu on säi­ly­nyt har­vo­jen herk­ku­na ja jakaa ulko­näöl­tään mie­li­pi­tei­tä yhtä voi­mak­kaas­ti kuin mäm­mi. Nyt hel­mi­kuun vaih­tues­sa pian maa­lis­kuuk­si on mäm­miai­ka tääl­lä taas!

auli.haapala(at)rantapohja.fi