Ajankohtaista

Moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­ki­sa kiinnosti

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat jär­jes­ti yhteis­työs­sä Kelk­ka­kuu­meen kans­sa epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut Kelk­ka­kuu­me Dra­gRacen Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na. Ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma­paik­ka tai­puu monek­si, nyt myös moottorikelkkakisaan.…

Lue lisää

Muo­via määrättömästi

Sat­tu­mal­ta juu­ri muo­vit­to­man maa­lis­kuun kyn­nyk­sel­lä talou­des­sam­me pää­tet­tiin ryh­dis­täy­tyä muo­vin­ke­räyk­ses­sä. Välis­sä oli aika, jol­loin ei meil­lä, eikä koko Oulun seu­dul­la kierrätetty…“Oli­si vas­tuu­ton­ta pysäyt­tää juna”

Har­va tie­tää tai osaa edes arva­ta kuin­ka laa­jas­ti ja isol­la jou­kol­la maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lua on jo maa­kun­nis­sa teh­ty parin vuo­den ajan. Sote­uu­dis­tus on ollut jol­lain lail­la tape­til­la tois­ta­kym­men­tä vuotta.Sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la vas­taa­va muu­tos­joh­ta­ja, kel­lo­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen on luot­ta­vai­nen, että nyt ollaan pää­se­mäs­sä maa­liin.– Kun lait saa­daan vah­vis­tet­tua toi­von mukaan kesä­kuus­sa, maa­kun­nis­sa pääs­tään käy­tän­nös­sä yhteen­so­vit­ta­maan ja raken­ta­maan tehok­kai­ta, hyviä ja toi­mi­via pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­den val­mis­te­lu on jo pit­käl­lä.– Junaa ei pys­ty pysäyt­tä­mään, eikä se oli­si vas­tuul­lis­ta. Enti­seen ei ole paluu­ta, sil­lä me tar­vit­sem­me van­hen­tu­nee­seen lain­sää­dän­töön ja pal­ve­lu­ra­ken­tei­siin muu­tos­ta, sanoo Manninen.Toi­mit­ta­jal­ta: Me uhriutujat

Voi­ko nyky­päi­vän Suo­mes­sa edes sanoa tai kir­joit­taa mitään muo­­ti-ilmiö uhriu­tu­mi­ses­ta ilman että joku sii­tä uhriu­tuu. Uhriu­tu­mi­sen sana­kir­ja­mää­ri­tel­mäs­sä mai­ni­taan uhrin roolin…


Tuhan­nen pelaa­jan salibandy

Noin tuhat Hau­ki­pu­taan ala­kou­lu­jen oppi­las­ta pela­si tänään sali­ban­dyä. Kou­lu­jen 3.–6.-luokkalaiset pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein 114 jouk­ku­een voi­min. Pele­jä oli Jatu­lin ja Hau­ki­pu­taan kou­lun seit­se­mäl­lä ken­täl­lä yhteen­sä noin 220.