Ajankohtaista

“Oli­si vas­tuu­ton­ta pysäyt­tää juna”

Har­va tie­tää tai osaa edes arva­ta kuin­ka laa­jas­ti ja isol­la jou­kol­la maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lua on jo maa­kun­nis­sa teh­ty parin vuo­den ajan. Sote­uu­dis­tus on ollut jol­lain lail­la tape­til­la tois­ta­kym­men­tä vuotta.Sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la vas­taa­va muu­tos­joh­ta­ja, kel­lo­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen on luot­ta­vai­nen, että nyt ollaan pää­se­mäs­sä maa­liin.– Kun lait saa­daan vah­vis­tet­tua toi­von mukaan kesä­kuus­sa, maa­kun­nis­sa pääs­tään käy­tän­nös­sä yhteen­so­vit­ta­maan ja raken­ta­maan tehok­kai­ta, hyviä ja toi­mi­via pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­den val­mis­te­lu on jo pit­käl­lä.– Junaa ei pys­ty pysäyt­tä­mään, eikä se oli­si vas­tuul­lis­ta. Enti­seen ei ole paluu­ta, sil­lä me tar­vit­sem­me van­hen­tu­nee­seen lain­sää­dän­töön ja pal­ve­lu­ra­ken­tei­siin muu­tos­ta, sanoo Manninen.

Lue lisää

Tuhan­nen pelaa­jan salibandy

Noin tuhat Hau­ki­pu­taan ala­kou­lu­jen oppi­las­ta pela­si tänään sali­ban­dyä. Kou­lu­jen 3.–6.-luokkalaiset pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein 114 jouk­ku­een voi­min. Pele­jä oli Jatu­lin ja Hau­ki­pu­taan kou­lun seit­se­mäl­lä ken­täl­lä yhteen­sä noin 220. Muis­to­jen Vir­ta rai­kaa Teatterikuopalla

Suo­ma­lai­nen musiik­ki­his­to­ria ei tun­ne kovin mon­taa artis­tia, jot­ka pää­si­si­vät legen­daa­ri­suu­des­saan samaan sar­jaan Ola­vi Vir­ran kans­sa. Sotien jäl­kei­sis­tä ajois­ta aina 1960-luvulle…Jää­ra­vit Iissä

Iin Illin­su­van­nol­la juos­tiin tänään jää­ra­vit. Ran­ni­kon Hevos­seu­ra ry:n jär­jes­tä­mis­sä raveis­sa oli yhdek­sän hevos­läh­töä ja kol­me poni­läh­töä. Raveis­ta jut­tua tiis­tain Rantapohjassa.