Ajankohtaista

Toi­mit­ta­jal­ta: Ottaa vai jättää

Pie­ni­ruo­kais­ten tyt­tä­rien äiti­nä on haus­ka seu­ra­ta pal­jon omia lap­sia­ni nuo­rem­pien vel­jen­poi­kien ruo­ka­ha­lua. Sii­nä, mis­sä tyt­tö­jen lau­ta­sel­la peru­nan­pa­la, kas­ti­ke­tilk­ka ja salaat­ti sijait­se­vat suju­vas­ti eri puo­lil­la lau­tas­ta täyt­täen vain pie­nen osan poh­jas­ta, ovat poi­kien lau­ta­set kuk­ku­roil­laan ruo­kaa ilman kovin sel­keä­tä jär­jes­tys­tä. Kukin siis tavallaan.

Lue lisää

Kii­Ri jat­kaa sarjakärjessä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki ‑jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin riemuksi. 

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan jake­lu Hau­ki­pu­taal­la käyn­nis­tyi myö­häs­sä tiistaina

Tiis­tain 14.1. Ran­ta­poh­jan jake­lu myö­häs­tyi Hau­ki­pu­taal­la leh­des­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä ja osin jake­lu saa­tiin val­miik­si vas­ta kes­ki­viik­ko­na. Syy­nä oli se, että Pos­tin Oulun jake­lu­kes­kuk­ses­ta ilmoi­tet­tiin maa­nan­tain ja tiis­tain väli­se­nä yönä kah­teen ottee­seen Ran­ta­poh­jan pai­kal­li­sel­le jake­lu­yri­tyk­sel­le, että leh­det eivät ole saa­pu­neet jakelukeskukseen.
Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sinkkisitraattia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 prosenttia.


Toi­mit­ta­jal­ta: Myy­tä­vä­nä huopatossut

Päi­vit­te­lim­me kave­ri­po­ru­kas­sa, mikä saa muun muas­sa bri­tit edel­leen tule­maan Suo­men Lap­piin päi­vä­reis­sul­le. Emme sil­lä istu­mal­la puut­tu­neet hom­man ympä­ris­tö­nä­kö­kul­miin. Kes­ki­tyim­me poh­ti­maan, mitä muu­ta­man tun­nin reis­sul­la ehtii näh­dä. Hädin tus­kin ker­ke­ää koi­ra­val­jak­koa­je­lul­le, silit­tä­mään poro­ja, tapaa­maan jou­lu­puk­kia, syö­mään kodas­sa ja hyväl­lä onnel­la ihai­le­maan revontulia.