Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pysyy edel­leen kiinni

Kuivaniemen terveysaseman tulevaisuus on ollut vaakalaudalla viime aikoina.

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta päät­ti tors­tain kokouk­ses­saan jat­kaa Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man sul­kua elo­kuun lop­puun saak­ka. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut perin­tei­ses­ti kesäi­sin kiin­ni, ja tänä kesä­nä syy­nä on myös koronatilanne.

Ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na vii­me vuo­den maa­lis­kuus­ta läh­tien, jot­ta pan­de­mian aika­na on kyet­ty tur­vaa­maan muun muas­sa hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys. Työn­te­ki­jöi­den kesä­lo­ma­kausi on käyn­nis­sä, mut­ta samaan aikaan näyt­tei­den­ot­to, altis­tu­nei­den jäl­ji­tys­työ ja roko­tuk­set vaa­ti­vat edel­leen run­saas­ti henkilöstöresursseja.

– Tavoit­tee­na on pääs­tä mah­dol­li­sim­man pian palaa­maan nor­maa­liar­keen myös ter­veys­kes­kus­ten suh­teen. Toi­min­taa Kui­va­nie­mel­lä käyn­nis­te­tään heti syk­syl­lä, mikä­li pan­de­mia­ti­lan­ne antaa myö­ten, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas toteaa.

Enti­sen käy­tän­nön mukai­ses­ti Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man kesä­su­lun pii­riin kuu­lu­vat ter­veys­pal­ve­luis­ta hoi­ta­ja- ja lää­kä­ri­vas­taan­ot­to, kun­tou­tus, mie­len­ter­veys­työ ja suun ter­vey­den­huol­to sekä per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tuot­ta­mat neu­vo­la- ja sosi­aa­li­pal­ve­lut. Kesä­su­lun aika­na ter­veys- ja neu­vo­la­pal­ve­lut tuo­te­taan Iis­sä ja Simossa.

Koro­na­ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään myös Kui­va­nie­mel­lä Kui­va­nie­mi-talol­la. Roko­tus­paik­ka tulee vali­ta jo ajanvarausvaiheessa.