Ennak­ko­ää­nes­tys alkoi var­sin vilkkaasti

Timo Salonen lähti äänestämään heti ennakkoäänestyspaikan avauduttua Haukiputaan S-Markettiin.Timo Salonen lähti äänestämään heti ennakkoäänestyspaikan avauduttua Haukiputaan S-Markettiin.

Kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi eilen kes­ki­viik­ko­na var­sin vauh­dik­kaas­ti. Hau­ki­pu­taal­la ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la S‑Marketissa oli heti äänes­tä­jiä pai­kan avau­dut­tua ja jonoa­kin muo­dos­tui ensim­mäi­sen tun­nin aika­na, mut­ta äänes­tys sujui ripe­ään tahtiin.

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Timo Salo­nen oli läh­te­nyt äänes­tä­mään heti alkajaisiksi.

– Saa pian pois jalois­ta hom­man, tuu­ma­si Salonen.

Hänel­le ehdok­kaan valin­nas­sa mer­kit­si enem­män hen­ki­lö kuin puo­lue. Kun­taa­vaa­lien siir­ty­mi­sel­lä huh­ti­kuul­ta kesä­kuul­le ei ollut hänel­le merkitystä.

– Ehkä siir­to oli hyvä, sil­lä koro­na­ti­lan­ne on nyt parempi.

Timo Salo­nen odot­taa äänes­tä­mäl­tään ehdok­kaal­ta ja uudel­ta Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­ta, että tei­den kun­nos­sa­pi­to para­nee ja ties­töön kiin­ni­te­tään enem­män huo­mio­ta. Tär­keim­mis­tä asiois­ta toi­nen on rakentaminen.

– Laa­tuun ja val­von­taan pitää kiin­nit­tää huo­mio­ta. Ettei raken­ne­ta lii­an kii­reel­lä ja huo­nos­ti niin, että pian on tar­ve kor­ja­ta ja ker­tyy pal­jon kor­jaus­koh­tei­ta, hän pohtii.

Ennak­koon voi äänes­tää kai­kis­sa ylei­sis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa tiis­tai­hin 8. kesä­kuu­ta saak­ka. Ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja on Oulun alu­eel­la 25 ja Iis­sä kak­si. Jot­kut pai­kois­ta ovat avoin­na vain tiet­tyi­nä päi­vi­nä, mut­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan S‑Marketissa, Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­ses­sa ja Iis­sä kir­jas­to-moni­toi­mi­ta­lo Nät­te­po­ris­sa voi äänes­tää jokai­se­na ennakkoäänestyspäivänä.

Kaik­ki ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat aukio­loai­koi­neen löy­ty­vät jokai­sel­le äänioi­keu­te­tul­le kotiin lähe­te­tys­tä ilmoi­tuk­ses­ta, jos­sa ker­ro­taan äänioi­keu­des­ta. Esi­mer­kik­si Kui­va­nie­men lii­kun­ta­hal­lil­la voi äänes­tää kaik­ki­na mui­na päi­vi­nä pait­si kah­te­na sun­nun­tai­na 30.5. ja 6.6. Yli-Iin Sales­sa voi äänes­tää 2.6.–4.6., 5.6. ja 7.6.–8.6.

Jää­lin moni­toi­mi­ta­lon kir­jas­tos­sa äänes­tys­päi­viä on nel­jä: 27.5.–28.5. ja 7.6.–8.6. Yli­kii­min­gin S‑marketissa äänes­tää voi 2.6.–4.6., 5.6. ja 7.6.–8.6. Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­la äänes­tys jär­jes­te­tään 6.6.–8.6.

Äänes­tys­pai­koil­la tulee käyt­tää suo­sis­tus­ten mukaan mas­kia, mut­ta vaa­li­vir­kai­li­joil­le tulee tar­vit­taes­sa val­mis­tau­tua rii­su­maan mas­ki tun­nis­tau­tu­mis­ta var­ten. Äänes­tys­pai­koil­la on käy­tet­tä­vis­sä käsi­de­siä. Äänes­tä­jän on todis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Todis­tuk­sek­si käy hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai muu vas­taa­va asiakirja.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na 13.6. saa äänes­tää vain omas­sa äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty kotiin tul­lee­seen ilmoituskorttiin.

Hau­ki­pu­taan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kan tun­nel­mia kes­ki­viik­ko­na aamupäivällä.