Ajan­koh­tais­ta

Tie­to­vi­sa 25.3.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli­vat Suo­mes­sa käyt­töön E-pil­­le­­rit? Mikä maa­pal­lon geo­lo­gi­nen ker­ros voi­si olla nimen­sä puo­les­ta lap­si­per­heil­le tut­tu? Mis­sä maas­sa on…

Lue lisää

Ker­ros­ta­lol­la uusi omis­ta­ja Mar­tin­nie­mes­sä

Repo­lan­tien var­ren kol­mes­ta ker­ros­ta­los­ta yksi on vaih­ta­nut omis­ta­jaa. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti Asun­to-osa­keyh­tiö Hau­ki­pu­taan Mar­tin­kum­mun hel­mi­kuun alus­sa.– Per­hey­ri­tyk­sem­me tavoit­tee­na on löy­tää ker­ros­ta­lo­ja, jot­ka voim­me lait­taa “maan­lä­hei­sel­lä” vuo­kraa­mi­sel­la ja osaa­mi­sel­lam­me kun­toon ja jot­ka sijait­se­vat lähel­lä kau­pun­ke­ja, mut­ta sil­ti rau­hal­li­sel­la alu­eel­la. Hau­ki­pu­das on mie­len­kiin­toi­nen alue, ja näim­me myös Mar­tin­nie­mes­sä mah­dol­li­suu­den, tote­aa Ant­ti Vai­nio.


Toi­mit­ta­jal­ta: Lot­to­voit­ta­jien maa

Täs­sä­pä uusi pal­lo vaa­li­ken­täl­le YK:n sin­ne pot­kai­se­ma­na: Suo­mi on tois­ta vuot­ta peräk­käin arvioi­tu maa­il­man onnel­li­sim­mak­si maak­si. Asia sel­vi­ää YK:n teet­tä­mäs­tä onnel­li­suus­ra­por­tis­ta. Mas­sii­vi­nen ympä­ri maa­il­maa teh­tä­vä kyse­ly­tut­ki­mus pai­not­taa esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­vaa, vapaut­ta ja brut­to­kan­san­tuo­tet­ta.


Ook­ko nää kuul­lu

Ran­ta­poh­jas­ta 22.2.1979: Kal­le oli käy­nyt varas­ta­mas­sa ome­nia opet­ta­jan­sa puu­tar­has­ta ja opet­ta­ja oli näh­nyt sen. Seu­raa­va­na päi­vä­nä opet­ta­ja kysyi oppi­lail­taan, kuka­han se mah­toi olla joka kävi ome­na­var­kais­sa minun puu­tar­has­sa eilen? Luo­kas­sa oli aivan hil­jais­ta. Kukaan ei puhu­nut mitään. Sit­ten opet­ta­ja kysyi Kal­lel­ta, olit­ko se sinä. Kal­le istui ihan luo­kan peräl­lä ja sik­si vas­ta­si, että huo­nos­ti kuu­luu. Opet­ta­ja vähän epäi­li ettei­kö hänen puheen­sa kuu­lu luo­kan peräl­le asti ja ehdot­ti, että he vaih­tai­si­vat paik­kaa ja Kal­le sai­si tul­la kysy­mään hänel­tä jota­kin. Kal­le kapusi opet­ta­jan pöy­dän taak­se ja kysyi opet­ta­jal­ta, kuka­han se mah­toi olla joka tois­sayö­nä kii­pe­si minun ison sis­kon luok­se ikku­nas­ta sisään? Nyt oli opet­ta­jan vuo­ro vas­ta­ta, joo huo­nos­ti kuu­luu.


Sydä­nis­ku­ri voi pelas­taa hen­gen

Defi­bril­laat­to­ri, defi eli sydä­nis­ku­ri on lai­te, jol­la sydän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö anta­mal­la elvy­tet­tä­väl­le hoi­ta­va tasa­vir­ta­säh­köis­ku. Sydä­nis­ku­rei­ta on alet­tu hank­kia kes­kei­sil­le ja ylei­sil­le pai­koil­le, jot­ta ne oli­si­vat tar­peen vaa­ties­sa lähel­lä ja käy­tet­tä­vis­sä.


Kevät­soh­jo voi hidas­taa pos­tin kul­kua

Kevään ete­ne­mi­nen voi tänään jar­rut­taa pos­tin kul­kua syr­jäi­sem­mil­lä ja mah­dol­li­ses­ti auraa­mat­to­mil­la alueil­la. Ran­ta­poh­jan saa­mien tie­to­jen mukaan esi­mer­kik­si jois­sain pai­koin Iis­sä…