Ajan­koh­tais­ta

Iis­sä kala- ja maa­lais­mark­ki­nat

Iin Lohi­mark­ki­nat muun­tui­vat ja laa­je­ni­vat vii­me vuon­na onnis­tu­nees­ti  kala- ja maa­lais­mark­ki­noik­si. Kalan lisäk­si mark­ki­na­vie­rail­le on nyt tar­jol­la moni­puo­lis­ta lähi­ruo­kaa ja maa­lais­tuot­tei­ta. Mark­ki­nat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 16.6. kel­lo 10–16.

Lue lisää

Koi­te­lin kesä on täyn­nä tapah­tu­mia

Koi­te­lin kau­niit kos­ket kerää­vät ret­kei­li­jöi­tä, kalas­ta­jia ja luon­no­nys­tä­viä vie­rai­lul­le run­sain mitoin ympä­ri vuo­den. Kesä­ai­kaan kävi­jöi­tä hou­ku­tel­laan lisää eri­lai­sil­la tapah­tu­mil­la ja…


Ajo­kort­ti­la­ki uudis­tuu, taas

Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toa ja ajo­kort­ti­la­kia muu­te­taan jäl­leen, täl­lä ker­taa kui­ten­kin ehkä jär­ke­väm­pään suun­taan. Hei­nä­kuun alus­sa voi­maan astu­van lain tar­koi­tus on teh­dä ajo­kor­tin…Tie­työt käyn­nis­tyi­vät Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä

Maan­tien 849 paran­nus­työt välil­lä Kiiminki–Yli-Ii käyn­nis­tyi­vät maa­nan­tai­na. Tie­töis­tä aiheu­tuu lii­ken­teel­le jon­kin ver­ran hait­taa, jon­ka vuok­si suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä. Tiel­lä pys­tyy kui­ten­kin lii­ken­nöi­mään koko ajan.Pien­poi­ka­sis­tu­tuk­sia Iijoel­la

Iijoel­le ja sen sivu­jo­kiin istu­tet­tiin vii­me vii­kon aika­na yhteen­sä noin 350 000 lohen ja 200 000 meri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta. Istu­tuk­set teh­tiin osa­na…