Aurin­ko­puis­ton raken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­le alka­nee ensi kesänä

Aurinkovoiman rakentaminen Haukiputaalle on kokonaisinvestoinniltaan noin 18 miljoonan euron suuruinen. Kuvassa Oulun Vihreäsaaren aurinkovoimaa. (Kuva: OSS)Aurinkovoiman rakentaminen Haukiputaalle on kokonaisinvestoinniltaan noin 18 miljoonan euron suuruinen. Kuvassa Oulun Vihreäsaaren aurinkovoimaa. (Kuva: Oomi)

OK Aurin­ko­voi­ma Oy ja Oomi ovat alle­kir­joit­ta­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen aurin­ko­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­ses­ta Hau­ki­pu­taal­le. Tavoit­tee­na on raken­taa 5–6 aurin­ko­voi­ma­laa, joi­den yhteis­te­ho on noin 30 megawat­tia. Koko­nai­sin­ves­toin­nin suu­ruus on noin 18 mil­joo­naa euroa.

OK Aurin­ko­voi­ma Oy aloit­ti kevääl­lä sopi­vien maa-aluei­den kar­toit­ta­mi­sen aurin­ko­säh­kö­puis­to­jen raken­ta­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­le. Ensim­mäi­nen vuo­kra­so­pi­mus sol­mit­tiin syys­kuun lopul­la. Mikä­li lupa-asiat suju­vat suun­ni­tel­lus­ti, aurin­ko­puis­ton raken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­le alkaa ensi kesä­nä. Aurin­ko­voi­ma­lat pyri­tään raken­ta­maan Hau­ki­pu­taal­la säh­kö­ase­mien läheisyyteen.

– Vaik­ka ensim­mäi­sen puis­ton raken­ta­mi­nen alkaa pian, jat­kam­me edel­leen aurin­ko­puis­toil­le sopi­vien maa-aluei­den kar­toi­tus­ta Hau­ki­pu­taal­la. Vii­den megawa­tin puis­toa var­ten tar­vi­taan noin kuusi heh­taa­ria maa­ta, OK Aurin­ko­voi­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­re kertoo.

OK Aurin­ko­voi­ma Oy on Kes­kuso­suus­kun­ta Oulun Seu­dun Säh­kön ja Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan perus­ta­ma Man­ka­la-yhtiö aurin­ko­säh­kö­ener­gian tuo­tan­toon. Oulun Seu­dun Säh­kö sol­mi aikai­sem­min syk­syl­lä Oomin kans­sa sopi­muk­sen 10–15 aurin­ko­voi­ma­lan raken­ta­mi­ses­ta Oulun Seu­dun Sähkölle.

Aurin­ko­voi­ma­la­mark­ki­na Suo­mes­sa on siir­ty­mäs­sä yhä ammat­ti­mai­sem­paan suun­taan. Oomi on jo vuo­sia kehit­tä­nyt maa­puis­to­jen raken­ta­mi­seen liit­ty­vää osaamista.

– Olem­me panos­ta­neet alan sovel­ta­vaan tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen. Meil­tä löy­tyy myös isoi­hin aurin­ko­voi­ma­la­hank­kei­siin omat koke­neet suun­nit­te­li­jat ja pro­jek­tin­joh­to, sanoo Oomin lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Olli Tuo­mi­vaa­ra.

Man­ka­la-peri­aa­te on toi­min­ta­ta­pa, jos­sa usea yhtiö perus­taa voit­toa tuot­ta­mat­to­man osa­keyh­tiön yhteis­tä tar­koi­tus­ta var­ten. Mal­li on käy­tös­sä eri­tyi­ses­ti ener­gia-alal­la, jos­sa on usei­ta Man­ka­la-yhtiöi­tä, joi­ta on perus­tet­tu yhden tai useam­man voi­ma­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta ja ope­roin­tia varten.

Man­ka­la-yri­tys myy tuot­ta­man­sa säh­kön ja läm­mön osak­kail­leen oma­kus­tan­nus­hin­taan. Osak­kaat ovat sitou­tu­neet mak­sa­maan yri­tyk­sen kus­tan­nuk­set omis­tuso­suuk­sien­sa suh­tees­sa. Osak­kaat siis mak­sa­vat säh­kös­tä tai läm­mös­tä tie­tyn hin­nan riip­pu­mat­ta saman tuot­teen hin­nas­ta mark­ki­noil­la. (Läh­de: Wiki­pe­dia ja Tuulivoimalehti)