Ajan­koh­tais­ta

Lei­po­mos­sa juh­li­taan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­­ti­­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei…

Lue lisää

Pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…

Lue lisää

Kesä­Pu­das-tur­naus kuu­mis­sa tun­nel­mis­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon Kesä­­Pu­­das-jal­­ka­­pal­­lo­­tur­­naus sujui aurin­koi­sis­sa ja suo­ras­taan hel­tei­sis­sä tun­nel­mis­sa vii­kon­lop­pu­na. Hau­ki­pu­taal­le oli saa­pu­nut kak­si­päi­väi­seen tur­nauk­seen 111 jouk­kuet­ta. Kesä­Pu­das pelat­tiin nyt…

Lue lisää

Koti­kum­pu pihoi­neen hen­kii men­nyt­tä aikaa

Kii­min­gin kes­kus­tas­sa sijait­se­va his­to­rial­li­nen Koti­kum­pu tont­tei­neen tar­jo­aa omis­ta­jil­leen Mik­ko ja Mar­­ja-Kai­­sa Käl­kä­jäl­le päi­vit­täi­siä seik­kai­lu­ja men­neil­le vuo­si­kym­me­nil­le. Paris­kun­nan noin kuusi vuot­ta…
Koi­te­lin kesä on täyn­nä tapah­tu­mia

Koi­te­lin kau­niit kos­ket kerää­vät ret­kei­li­jöi­tä, kalas­ta­jia ja luon­no­nys­tä­viä vie­rai­lul­le run­sain mitoin ympä­ri vuo­den. Kesä­ai­kaan kävi­jöi­tä hou­ku­tel­laan lisää eri­lai­sil­la tapah­tu­mil­la ja…


Ajo­kort­ti­la­ki uudis­tuu, taas

Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toa ja ajo­kort­ti­la­kia muu­te­taan jäl­leen, täl­lä ker­taa kui­ten­kin ehkä jär­ke­väm­pään suun­taan. Hei­nä­kuun alus­sa voi­maan astu­van lain tar­koi­tus on teh­dä ajo­kor­tin…


Tie­työt käyn­nis­tyi­vät Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä

Maan­tien 849 paran­nus­työt välil­lä Kiiminki–Yli-Ii käyn­nis­tyi­vät maa­nan­tai­na. Tie­töis­tä aiheu­tuu lii­ken­teel­le jon­kin ver­ran hait­taa, jon­ka vuok­si suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä. Tiel­lä pys­tyy kui­ten­kin lii­ken­nöi­mään koko ajan.