Ajan­koh­tais­ta

Yli­kii­min­ki kym­me­nen vuot­ta osa­na Oulua, kun­ta­lii­tos näh­tiin lii­tos­het­kel­lä upea­na mah­dol­li­suu­te­na kehit­tää alu­een pal­ve­lui­ta ja elin­voi­maa

Vuo­den 2009 alus­sa 3 358 yli­kii­min­ki­läi­ses­tä tuli oulu­lai­sia. Oulun asu­kas­mää­rä nousi hie­man yli 130 000 asuk­kaa­seen. Yli­kii­min­gin kun­nan 240 työn­te­ki­jää siir­tyi Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­seen. Lähes sadan yli­kii­min­ki­läi­sen luot­ta­mus­hen­ki­lön kausi jäi vii­mei­sek­si, vain har­va jat­koi pää­tök­sen­teon rat­tais­sa Oulus­sa.

Lue lisää

Ilves vie­rai­li taka­pi­hal­la

Otto Moi­la­nen kuva­si aamul­la taka­pi­hal­laan Jää­lin Not­ko­ku­jal­la komeat 8-sent­­ti­­set tas­sun­jäl­jet. Eläin oli tul­lut taka­pi­hal­le lähei­ses­tä puis­tos­ta ja käy­nyt kier­tä­mäs­sä varas­ton.…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan alu­een ehdok­kaat esit­te­lys­sä, vaa­li­bud­je­teis­sa suu­ria ero­ja

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la asu­vien tai sin­ne syvät juu­ret omaa­vien ehdok­kai­den vaa­li­bud­je­teis­sa on suu­ria ero­ja. Kun yksi ker­too käyt­tä­vän­sä vaa­lei­hin var­sin vähän tai ei lain­kaan euro­ja, voi toi­sen bud­jet­ti olla yli 10 000 tai jopa kym­me­niä­tu­han­sia euroja.Rantapohja teki ehdok­kail­le kyse­lyn säh­kö­pos­tin ja puhe­li­men väli­tyk­sel­lä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Äänes­tä, hyvä ihmi­nen

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kaat kiih­dyt­tä­vät vaa­li­kier­rok­sia koh­ti var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää. Moni on huo­man­nut, että myös puo­lueit­ten puheen­joh­ta­jia on ollut käy­mäs­sä Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la. Tääl­lä kan­nat­taa­kin käy­dä, sil­lä alu­eel­la asuu lähes 37 000 äänes­tä­jää. Nyt onkin hyvä het­ki saa­da vies­tin­sä peril­le ehdok­kail­le ja puo­luei­den joh­ta­jil­le. He kuun­te­le­vat näi­nä päi­vi­nä äänes­tä­jiä her­käl­lä kor­val­la alu­een turuil­la ja toreil­la.
Ison sau­kon ruo­ka­het­ki Haa­pa­jär­vel­lä

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Paa­vo Har­ju kuu­li sun­nun­tai­kä­ve­lyl­lään Haa­pa­jär­ven ran­ta­mai­se­mis­sa kum­mal­li­sen posauk­sen ja alkoi kat­sel­la ympä­ril­leen. Hän havait­si käve­ly­tien vie­rel­tä läh­te­vän Haa­pao­jan suul­la…