Ajan­koh­tais­ta

Lumoa Mar­tin­nie­mes­sä

Kuu­det­ta ker­taa Oulus­sa jär­jes­tet­ty­jen Lumo-valo­­fes­­ti­­vaa­­lien ohjel­maan kuu­lui tapah­tu­ma Kur­tin­hau­dan luon­­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la Mar­tin­nie­mes­sä. Pölök­ky­päit­ten pol­ku, jon­ka var­rel­la on pai­kal­li­sen tai­tei­li­jan…

Lue lisää

Kir­jas­to ja asu­kas­tu­pa Jatu­liin?

Siir­tyy­kö Hau­ki­pu­taan kir­jas­to Jatu­liin? Tulee­ko sin­ne asu­kas­tu­pa tai kun­ta­lais­ten olo­huo­ne? Näi­tä asioi­ta poh­dit­tiin Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa. Kir­jas­ton muut­to nykyi­sel­tä kes­kei­sel­tä pai­ka­taan…

Lue lisää

Leik­kia­se aiheut­ti huhu­ja Jää­lis­sä

Jää­lin kou­lun pyö­rä­par­kin lähei­syy­des­tä eilen tors­tai­na oppi­lai­den löy­tä­mä leik­kia­se aiheut­ti tänään Jää­lis­sä kou­lu­jen oppi­lai­den kes­ken huhu­myl­lyn. Huhuis­sa ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että…


Tavoit­tei­ta ja moti­vaa­tio­ta tree­niin

Oli­pa kysees­sä pal­jon tree­naa­va urhei­li­ja, lii­kun­nan tai kun­to­sa­li­har­joit­te­lun vas­ta-alka­ja tai pai­non­pu­dot­ta­ja, alkuun ja tavoit­tee­seen pää­se­mi­seen tar­vi­taan omaa tah­toa ja moti­vaa­tio­ta. Kan­nat­taa aset­taa tavoi­te, jota koh­ti voi ede­tä pie­nem­pien väli­ta­voit­tei­den kaut­ta. Tämä yllä­pi­tää myös moti­vaa­tio­ta ja innos­tus­ta, neu­voo urhei­lu­hie­ro­ja ja per­so­nal trai­ner Joo­nas Koleh­mai­nen.
40 vuot­ta täyt­tä­väl­le Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jil­le uusi puheen­joh­ta­ja

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:lle valit­tiin tiis­tai-ilta­na uusi puheen­joh­ta­ja yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa, kun Tii­na Sota­nie­mi halusi luo­pua teh­tä­väs­tä kol­men vuo­den ura­koin­nin jäl­keen. Teh­tä­vään valit­tiin yksi­mie­li­ses­ti Jon­na Man­ni­nen, joka on toi­mi­nut kulu­val­la kau­del­la yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Jon­na Man­ni­nen on hau­ki­pu­taa­lai­nen kiin­teis­tö­kau­pan ammat­ti­lai­nen ja alan yrit­tä­jä.