Nuoret

Outo-auto tulee kut­sus­ta paikalle

Oulun nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen Outo-auto eli liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la liik­kuu 8.6.–8.8. maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin ilta­pai­not­tei­ses­ti ympä­ri Oulua. Auton toi­min­ta on avoin­ta toi­min­taa eli kaikki.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men kesäi­nen pihanuokkari

Iin kun­nan nuo­ri­so­työn jär­jes­tä­mä piha­nuok­ka­ri on ensi vii­kol­la Kui­va­nie­mi­ta­lon pihal­la. Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu 7‑luokkalaisista 17-vuo­­tiai­­siin saak­ka. Nuok­ka­rin ohjel­mas­sa on pihapelejä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Runoja

Kel­lon kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set kir­joit­ti­vat runo­ja Suo­men kir­jal­li­suus­his­to­rian opis­ke­lua. Idea­na on ollut tuot­taa teks­tiä var­hai­sen moder­nis­min tyy­liin. Jutut jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa osana.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyönteishotelli

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si lehtikirvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tans­si ei ole vain tytöille

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus