Suklaa­mu­nat mais­tu­vat, mäm­mi jakaa mielipiteet

Valtarin koulun pääsiäispöytä.

Halusim­me sel­vit­tää Val­ta­rin kou­lun oppi­lai­den pää­siäis­ruo­ka­suo­sik­ke­ja ja ‑inhok­ke­ja. Teim­me kyse­lyn, jos­sa oppi­laat sai­vat vas­ta­ta, mis­tä pää­siäis­ruo­as­ta he pitä­vät, mis­tä eivät pidä ja mitä he eivät ole kos­kaan mais­ta­neet­kaan. Vaih­toeh­toi­na oli­vat mäm­mi, suklaa­mu­nat, lam­mas tai karit­sa, pas­ha, papai­ja, rah­ka­ruo­at ja haus­kuut­ta kyse­lyyn tuo­maan rai­ruo­ho. Kyse­ly teh­tiin kah­des­sa luo­kas­sa ja vas­tauk­sia saim­me vajaat 40.

Suklaa­mu­nat ovat sel­väs­ti kaik­kein suo­si­tuin pää­siäis­herk­ku ja myös rah­ka­ruo­at ovat suo­sios­sa. Inho­kik­si pää­tyi mäm­mi, jos­ta kui­ten­kin monet oppi­laat pitävätkin.

Moni ei ollut mais­ta­nut papai­jaa, pas­haa tai edes lam­mas­ta tai karit­saa. Mitä­hän pitäi­si aja­tel­la sii­tä, että moni oli mais­ta­nut ja myös tykän­nyt­kin rairuohosta?

Maris­sa Kent­tä, Lian­na Kor­kea­kan­gas, Mat­lee­na Mus­to­nen, Inka Vuor­ma, Val­ta­rin kou­lun 7B:n oppilaita

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.