Har­ras­tus­ten aar­reark­ku on toi­mi­va malli

Ylärivin Roope Lehtola, Eemi Kainua ja Kasperi Lehto ohjaavat nuoremmille oppilaille Vesalassa koulun toimintavälitunnilla liikuntakerhoa. Alarivissä vasemmalta kerholaiset Leo Alakärppä, Jere Seppänen, Joonas Kainua, Hugo Seppänen, Julius Kajava ja Eemil Myllyoja.Ylärivin Roope Lehtola, Eemi Kainua ja Kasperi Lehto ohjaavat nuoremmille oppilaille Vesalassa koulun toimintavälitunnilla liikuntakerhoa. Alarivissä vasemmalta kerholaiset Leo Alakärppä, Jere Seppänen, Joonas Kainua, Hugo Seppänen, Julius Kajava ja Eemil Myllyoja.

Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön toi­min­ta­vä­li­tun­nil­la on taval­li­sen väli­tun­ti­toi­min­nan lisäk­si uuden­lais­ta säpi­nää, sil­lä käyn­nis­sä ovat joka päi­vä pyö­ri­vät Oulun Har­ras­tus­ten aar­reark­ku ‑hank­keen ker­hot. Vii­den­nen luo­kan oppi­laat ovat ohjaa­ji­na väli­tun­ti­ker­hois­sa, ja on hie­noa näh­dä, kuin­ka he kan­ta­vat vas­tuun­sa ja ovat kuin iso­vel­jiä ja ‑sis­ko­ja pie­nem­mil­leen. Har­ras­ta­mi­sen ja yhdes­sä teke­mi­sen ilo on käsin kos­ke­tel­ta­vaa. Lii­kun­ta­sa­lis­sa pela­taan säh­lyä, käsi­työ­luo­kas­sa askar­rel­laan pääsiäistipuja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus