Pik­ku­yrit­tä­jien herk­ku­hur­maus Kii­min­ki­joen koululla

Herkkuhurmaus oli Kiiminkijoen koulun viidennen luokan valinnaisen yrittäjyyskasvatuksen pikkuyrittäjien myyntitempaus.Herkkuhurmaus oli Kiiminkijoen koulun viidennen luokan valinnaisen yrittäjyyskasvatuksen pikkuyrittäjien myyntitempaus.

Pik­ku­yrit­tä­jil­lä oli kou­lul­la herk­ku­hur­maus-tapah­tu­ma, mis­sä myim­me itse teke­miäm­me herk­ku­ja. Koro­nan vuok­si jou­duim­me lait­ta­maan tilauk­set netin kaut­ta myyn­tiin. Aiem­min ennen tätä poik­keus­ti­lan­net­ta pik­ku­yrit­tä­jät pys­tyi­vät myy­mään kou­lun pihal­la tuotteitaan.

Toi­mi­tus­päi­vä­nä veim­me luok­kiin aika­tau­lun mukai­ses­ti tila­tut tuot­teet ja pidim­me mas­kia ohjeis­tuk­sien mukai­ses­ti. Luo­kis­sa oli pir­tei­tä oppi­lai­ta eten­kin 1–3 luo­kil­la, jot­ka oli­vat tyy­ty­väi­siä tilaa­miin­sa tuot­tei­siin. Tuot­tei­na oli muun muas­sa muta­kak­kua, kark­kia ja kak­ku­tik­ka­rei­ta. Jot­kut yrit­tä­jät kävi­vät myös myy­mäs­sä yli­mää­räi­siä herk­ku­ja opettajille.

Meil­lä oli haus­kaa koko päi­vän ajan. Pyy­sim­me osta­jil­ta tasa­ra­han, jot­ta ei tar­vit­si­si alkaa etsi­mään vaih­to­ra­haa. Lopuk­si jaoim­me vie­lä omat tuo­tot pariem­me kes­ken. Kaik­ki teki­vät hyvät tuo­tot ja jokai­sel­la oli täs­tä koke­muk­ses­ta erit­täin hyvä mieli.

Art­tu Park­ki­nen, Fri­da Pant­sar ja Lumia Pitkänen

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.