Luku­päi­vät Län­si­tuu­len koululla

Lukea voi vaikka missä vain.Lukea voi vaikka missä vain.

Län­si­tuu­len kou­lu Hau­ki­pu­taal­la on luke­va kou­lu ja tär­keäs­tä syys­tä. Suo­mes­sa luku­tai­to on nimit­täin huo­non­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti. Kou­lus­sam­me jär­jes­tet­tiin luku­päi­vät, jol­loin kai­kil­la oppi­lail­la oli oma kir­ja ja sitä luet­tiin joka tun­ti molem­mat päi­vät kel­lo 9–13.

Ylä­kou­lun oppi­laat luki­vat sii­nä luo­kas­sa, jos­sa hei­dän oppi­tun­tin­sa oli­si­vat luku­jär­jes­tyk­sen mukai­ses­ti olleet, lisäk­si väli­tun­nit pidet­tiin nor­maa­lis­ti. Täl­lä taval­la oppi­lai­den ei tar­vin­nut viet­tää koko päi­vää tis­mal­leen samas­sa pai­kas­sa ja sai­vat tau­ko­ja luke­mi­seen. Kir­jo­ja sai lai­na­ta kir­jas­tos­ta lisää, jos kir­jan ehti lukea lop­puun asti. Myös opet­ta­jat luki­vat kir­jo­ja ja heil­lä oli tee­man mukai­set luku­päi­vä­pai­dat pääl­lä, jois­sa luki jokin opet­ta­jan luke­man kir­jan nimi.

Luku­päi­vi­nä oli pal­jon kivo­ja paik­ko­ja mis­sä sai lukea, kuten pat­jo­ja ja soh­via. Vilt­te­jä ja tyy­ny­jä­kin löy­tyi. Luku­päi­vät oli­vat mie­les­täm­me muka­via ja ren­tout­ta­via. Kiin­nos­tus luke­mi­seen ja kir­joi­hin kas­voi. Ylä­kou­lus­sa on pal­jon kokei­ta ja tes­te­jä, joten kak­si rau­hal­lis­ta luku­päi­vää ren­tout­ti­vat ja tuli­vat tarpeeseen.

Halusim­me tie­tää, miten luku­päi­vät sujui­vat ala­kou­lun puo­lel­la. Haas­tat­te­lim­me ala­kou­lun 2C luo­kal­ta Eeviä, Noo­aa, Lavi­ni­aa, Ilo­naa ja Rober­tia sii­tä, mitä miel­tä he oli­vat luku­päi­vis­tä. Ala­kou­lus­sa luet­tiin omia kir­jo­ja ja piir­ret­tiin. Heil­lä oli myös kym­me­nen minuu­tin luku­haas­tei­ta, kuten lue vää­rin­päin tai lue kave­rin kans­sa käsi kädes­sä. Luku­päi­vät oli­vat oppi­lai­den mie­les­tä muka­via ja nii­tä toi­vot­tiin lisää. Aika kului pal­jon nopeam­min kuin nor­maa­li­na kou­lu­päi­vä­nä. Paras­ta oli luke­mi­nen ja se, että sai lukea rau­has­sa ja omaan tah­tiin. Kiin­nos­tus kir­joi­hin kas­voi myös alakoululaisilla.

Emi­lia Huo­ta­ri, Hel­mi Aula ja Iina Nehvonen 

Tämä jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteis­työ­tä. Yhteis­työs­sä syn­ty­nei­tä jut­tu­ja jul­kais­taan nuor­ten­pals­tal­la Rant­si­kas­sa vii­koit­tain ja ajoi­ot­tain myös muu­al­la Rantapohjassa.