Rant­sik­ka: Pelat­kaa jalkapalloa!

Jäi­sit­kö sinä ennem­min soh­val­le löhöä­mään, kuin meni­sit ulos pelaa­maan jal­ka­pal­loa? Todel­la moni meis­tä ei “jak­sa” läh­teä ulos urhei­le­maan, esi­mer­kik­si pelaa­maan jal­ka­pal­loa ja samal­la nos­ta­maan omaa kun­toa. Kukaan meis­tä ei halua olla huo­nos­sa kun­nos­sa, kos­ka kuka­pa haluai­si olla yhtä lais­ka kuin laiskiainen.

Jal­ka­pal­lo on yksi hel­poim­mis­ta lajeis­ta, jota voi har­ras­taa lähes mis­sä vaan ja mil­loin vaan. Jos et jak­sa käyt­tää aikaa urhei­luun, niin kun­to­si huo­no­nee ja alat pik­ku­hil­jaa jää­mään pois muis­ta­kin akti­vi­tee­teis­ta. Kiin­nos­tus vähe­nee enti­ses­tään, kun et edes yri­tä, vaan luot omia mie­li­ku­via asias­ta. Jal­ka­pal­loa pela­tes­sa löy­dät aina uusia kave­rei­ta, pysyt sosi­aa­li­se­na ja ryh­mä­tai­dot para­ne­vat, sil­lä jal­ka­pal­lo on joukkuepeli.

Ymmär­rän, että monien mie­les­tä jal­ka­pal­lo on tyl­sä peli, eikä se herä­tä lähes yhtään kiin­nos­tus­ta. Mut­ta et voi luo­da mie­li­ku­via asias­ta, jota et itse ole ennen har­ras­ta­nut. Ajat­te­le­pa, jos sinun lem­pi­har­ras­tuk­se­si ei herät­täi­si kehen­kään kiin­nos­tus­ta, vaik­kei sitä olla edes kokeil­tu. Oli­si­ko se mie­les­tä­si hyvä juttu?

Haluai­sin, että kaik­ki ryh­tyi­si­vät pelaa­maan jal­ka­pal­loa. Jos se ei kiin­nos­ta, niin kan­nat­taa edes kokeil­la jotain muu­ta ryh­mä­pe­liä. Urhei­lus­ta ei kos­kaan ole hait­taa, se kohot­taa vaan kun­toa­si ja jona­kin päi­vä­nä voi olla, että aloit­ta­mas­ta­si lajis­ta tulee­kin oma ammat­ti­si, joten ala sinä­kin pelaa­maan jalkapalloa!

Ongel­man rat­kai­su ei ole, että kaik­ki pako­te­taan ulos pelaa­maan jal­ka­pal­loa. Mut­ta aina voi kokeil­la ja pyy­tää kave­rei­ta mukaan pelaa­maan. Usein käy niin, että juu­ri sinä alat­kin tyk­kää­mään har­ras­tuk­ses­ta ja sii­tä tulee­kin lem­pi­har­ras­tuk­se­si. Jal­ka­pal­lo­ker­ho­ja tuli­si myös jär­jes­tää enem­män ja useam­min, sil­lä niit­ten kaut­ta tuli­si var­mas­ti lisää aihees­ta kiin­nos­tu­via ihmi­siä pelin pariin. Voi olla, että ihmi­set eivät jak­sa edes kiin­nos­tua jal­ka­pal­lon har­ras­ta­mis­ta, sil­lä lähel­lä ei ole mitään urhei­lu­ker­ho­ja tai mui­ta seu­ro­ja, johon voi­si ilmoittautua.

Oppi­las Kuivaniemestä