Peh­mo­le­lu­jen seikkailuja

Pehmolelut kävivä tKiiminkijoen koulun 1–2E luokassa vierailulla, kun oppilaat olivat keränneet äänenlukemisella lukunappipurkin täyteen. Oppilaat kirjoittivat sadun, jossa oma pehmolelu seikkailee.Pehmolelut kävivät Kiiminkijoen koulun 1–2E luokassa vierailulla, kun oppilaat olivat keränneet äänenlukemisella lukunappipurkin täyteen. Oppilaat kirjoittivat sadun, jossa oma pehmolelu seikkailee.

Seik­kai­lu yöllä

Oli­pa ker­ran koi­ran­pen­tu jon­ka nimi oli Ves­se­li. Ves­se­li halusi olla roh­kea. Erää­nä päi­vä­nä hän kadot­ti lem­pi­le­lun­sa. Hän päät­ti läh­teä etsi­mään sitä. Illal­la hän läh­ti koto­aan. Hän kul­ki kadul­la. Yö oli hil­jai­nen ja mus­ta. Yhtäk­kiä jos­tain kuu­lui kum­mal­lis­ta ään­tä jal­ko­jen kipi­tys­tä. Kul­man takaa tuli mus­ta kis­sa. Hänel­lä oli Ves­se­lin lelu. Ves­se­li kaap­pa­si lelun ja juok­si kar­kuun. Kis­sa juok­si perään. Samas­sa kis­sa­no­mis­ta­ja nap­pa­si kis­san kiin­ni. Hän vei sen kotiin ja Ves­se­li juok­si samaa reit­tiä kotiin.

Albin Kont­ti­nen 1E

 

Nipen met­sä­ret­ki

Nip­pe oli pie­ni ketun poi­ka. Nip­pe rakas­ti mar­jo­ja. Se meni met­sään syö­mään mar­jo­ja. Siel­lä se mais­toi mus­tik­kaa, hil­laa, puo­luk­kaa ja varik­sen­mar­jaa. Mut­ta siel­lä oli myös sie­niä ja Nip­pe meni mais­ta­maan nii­tä­kin. Yksi sie­nis­tä oli myrk­ky­sie­ni. Nip­pe sai­ras­tui tosi pahas­ti. Onnek­si Nip­pe para­ni nopeas­ti. Ja se oppi ettei sen­kal­tai­sia sie­niä kan­na­ta syödä.

Vee­ra Kit­ti 2E

 

Käär­mei­nen

Oli­pa ker­ran käär­me jon­ka nimi oli Käär­mei­nen. Hän oli vih­reä käär­me. Se asui kolos­sa puun vie­res­sä. Yhte­nä päi­vä­nä se läh­ti len­kil­le. Hän oli menos­sa toi­sen käär­meen luo. Mut­ta käär­mei­sen eteen tuli ket­tu. Käär­mei­nen läh­ti kar­kuun. Hänen kyl­ki osui kep­piin. Ket­tu ei ollut hänen peräs­sä. Käär­mei­nen läh­ti sai­raa­laan. Kun se oli käy­nyt sai­raa­las­sa Käär­mei­nen oli terve.

Len­ni Ekholm 2E

 

Tari­na ilveksestä

Oli­pa ker­ran pie­ni ilves nimel­tä Mur­re. Se leik­ki val­ta­van kiven luo­na. Mur­re näki vet­tä. Se loik­ka­si sin­ne. Mut­ta pik­ku Mur­re ei osan­nut uida. Vir­ta vei sen kau­as. Mur­ren emo kuu­li sen mau­ku­mi­sen ja tuli aut­ta­maan. Mur­re meni kotiin ja nuk­kui hyvin emon­sa kanssa.

Mira Luuk­ko­nen 1E

 

Sam­mak­ko seikkailee

Oli­pa ker­ran sam­mak­ko. Hänen nimen­sä oli Sami. Ker­ran Sami meni käve­lyl­le. Hän tuli yllät­täin aukeal­le. Yhtäk­kiä hän tipah­ti kuop­paan. Ja sit­ten… tumps! Hän oli kuo­pan poh­jal­la. Sami miet­ti vaik­ka pää­si­sin ylös olen eksyk­sis­sä. Yhtäk­kiä Sami herä­si. Huh oli­pa se kau­hea uni.

Aale Väy­ry­nen 1E 

 

Onni eksyi

Oli­pa ker­ran pie­ni koi­ra. Koi­ran nimi oli Onni. Onni läh­ti käve­lyl­le. Sit­ten Onni meni met­sään. Kun se oli kävel­lyt syvem­mäl­le met­sään se huo­ma­si ettei tien­nyt mis­sä koti oli. Mut­ta sit­ten se näki lumes­sa jäl­jet. Se seu­ra­si jäl­kiä ja löy­si kotiin.

Kii­ra Romp­pai­nen 1E

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.