Kiiminki

Vet­ten­hal­ti­jat Koi­te­lin tunnelmatuvassa

Yli­kii­min­ki­läi­sen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän ympä­ris­tön­suo­je­luai­hei­nen näyt­te­ly Vet­ten­hal­ti­jat on esil­lä Koi­te­lin tun­nel­ma­tu­vas­sa 22.5.–30.9. Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja…

Lue lisää

Kii­min­ki­joen tau­ko­paik­ko­ja ja opas­tei­ta uusi­taan tänä kesänä

Tämän kesän jäl­keen ret­kei­li­jä löy­tää tien­sä Kii­min­ki­joen ran­to­jen tau­ko­pai­koil­le vai­vat­to­mas­ti sekä mait­se että vesit­se uusien opas­tei­den ansios­ta. Lisäk­si tau­ko­pai­kat kohentavat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähio­pe­tuk­sen suu­rim­mat haas­teet tilan käytössä

Lähio­pe­tuk­sen ensim­mäi­set päi­vät kah­den kuu­kau­den etä­ope­tus­jak­son sujui­vat Oulun kou­luis­sa hyvin uusien tur­val­li­suus­oh­jei­den ja por­ras­tet­tu­jen ruo­kai­lui­den sekä väli­tun­te­jen sävyt­tä­mä­nä. Ennen lähiopetuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat oman tukipaketin

Kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) sanoo kan­sain­vä­li­se­nä per­he­päi­vä­nä 15.5., että lap­si­per­heet tar­vit­se­vat oman tuki­pa­ke­tin koro­na­krii­sin vai­ku­tuk­sis­ta sel­viä­mi­seen. – Krii­si on koettelemus.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moto­ris­ti­kirk­ko verkossa

Vii­me vuon­na 20-vuo­­tis­­juh­­li­aan Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä viet­tä­nyt moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa poik­keus­o­lo­jen vuok­si Vir­­tu­aa­­li­­kirk­­ko-tapah­­tu­­ma­­na Kii­min­gin kir­kos­ta. Moto­ris­ti­kir­kon hela­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa 21.5.…