Kiiminki

Ala­ky­lään saa­daan uusi kou­lu, Vir­pi­nie­men asui­na­lu­een muu­tok­sil­le vih­re­ää valoa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi Ala­ky­län pala­neen kou­lun kor­vausin­ves­toin­nil­le 200 000 euron suun­nit­te­lu­mää­rä­ra­han vuo­den 2021 talous­ar­vioon ja hank­keen sisäl­lyt­tä­mi­sen inves­toin­tioh­jel­maan. Val­tuu­tet­tu Pekka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hule­ve­si­las­ku­tus kor­ja­taan vain asiak­kaan pyyn­nön perusteella

Kun hule­ve­si­las­kut tänä vuon­na saa­pui­vat vas­taa­not­ta­jil­leen, moni hie­rai­si sil­mi­ään, sil­lä mak­su ei ollut aiem­pien vuo­sien kal­tai­nen. Sum­ma saat­toi olla moni­kym­men­ker­tai­nen aiem­paan ver­rat­tu­na, vaik­ka olo­suh­teis­sa ei ollut tapah­tu­nut muutoksia. 

Lue lisää


Ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan, karan­tee­nioh­jeis­tuk­sia noudatettava

Poh­jois-Poh­jan­maan siir­ryt­tyä koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen tuli uusia rajoi­tuk­sia Oulun­kaa­ren jär­jes­tä­miin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan viruk­sel­ta tehos­te­tuil­la toi­men­pi­teil­lä THL:n ohjeis­tus­ten mukai­ses­ti. Vie­rai­lu­ja Oulun­kaa­ren alu­een asu­mis­pal­ve­lu- ja hoi­vayk­si­köis­sä tulee mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää. Vie­rai­lu­ja on mah­dol­lis­ta toteut­taa videovälitteisesti.