Kiiminki

Kii­Rin peli jäl­leen hyvis­sä kuosissa

Jos oli edel­li­nen Kii­min­gin Rien­non koti­pe­li tak­kui­nen, niin vii­me lau­an­tain koti­pe­li Lai­van­kan­kaan kou­lul­la Kajaa­nin Hon­kaa vas­taan kir­voit­ti val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man rai­lak­kai­siin kehui­hin ja mai­re­aan hymyyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki kovas­sa kas­vus­sa 40 vuot­ta sitten

Van­has­ta­kin sano­ma­leh­des­tä voi löy­tää kiin­nos­ta­via ja mer­kit­tä­viä tie­to­ja. Ran­ta­poh­ja ker­toi vuo­den 1979 ensim­mäi­ses­sä nume­ros­saan, että Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin seu­ra­kun­tien väki­lu­ku oli ollut kovas­sa kas­vus­sa. Se tar­koit­ti tie­ten­kin myös kun­tien väki­lu­vun kas­vua. Seu­ra­kun­tien ase­ma väes­tö­re­kis­te­rien pitä­jä­nä oli vie­lä tuol­loin tär­keä, sil­lä rekis­te­rin yllä­pi­don siir­tä­mi­nen val­tion hoteil­le oli vas­ta alkutekijöissään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Rin vai­kea kotipeli-ilta

Kori­pal­lon alue­sar­jan loh­koan­sa joh­ta­va Kii­min­gin Rien­to koh­ta­si taan­noin vii­kon sisäl­lä tois­ta­mi­seen ONMKY:n jouk­ku­een ja täl­lä ker­taa vas­taan juok­si­vat Kii­Rin koti­pe­lis­sä seu­ran junio­rit. Vaik­ka Kii­Ri lopul­ta vei­kin pis­teet, niin hel­pol­la ne eivät val­men­ta­ja­gu­ru Lau­ri Val­ka­man suo­ja­teil­le tul­leet. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat 77–64 (33–30).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrjö Rau­tio täyt­tää 70 vuot­ta: Lei­pä suo­men kielestä

Kir­joit­ta­mi­sen palo ja into­hi­mo suo­men kie­leen sai juu­ren­sa syväl­le Tor­nion­jo­ki­laak­soon upot­ta­neen Yrjö Rau­tion mat­kus­ta­maan jut­tuai­hei­den peräs­sä Amazo­nin sade­met­siin, Huip­pu­vuo­ril­le, Jor­da­ni­aan sekä luke­mat­to­miin mui­hin eri­koi­siin koh­tei­siin ympä­ri maailmaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ani­ta Kor­va nap­pa­si kol­me prons­sia nuor­ten MM-hiihdoista

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen, 19-vuo­­ti­aan Ani­ta Kor­van hiih­dot nuor­ten MM-kil­­pai­­luis­­sa Lah­des­sa meni­vät yli odo­tus­ten, kun hän sijoit­tui kai­kil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­laan prons­sil­le. Mita­lit tulivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tarinoita

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mitalisade?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilometrin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Musiik­ki tuo rau­haa yrit­tä­jän arkeen

Koti- ja sai­raan­hoi­to Sera­fii­nan toi­mis­to­ti­loi­hin on kul­keu­tu­nut kita­ra ja nuot­ti­te­li­ne. Ne kuu­lu­vat yri­tyk­sen perus­ta­jal­le ja vii­me vuon­na Kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­ki­tul­le Rii­na Jär­vi­sel­le. Jär­vi­nen on löy­tä­nyt musii­kin ilon, ja jakaa sitä myös ihmi­sil­le ympärillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus